Tag: נקודות זיכוי 2024

נקודות זיכוי להורים 2024 כמה זה שווה?

נקודות זיכוי להורים 2024 כמה זה שווה? מתי הכסף נכנס לבנק?. 

חדשות חשובות בנוגע לשנת המס 2024. היום פורסמה באתר רשות המיסים החלטת הממשלה להמשיך ולהעניק להורים עובדים מענק חודשי בגובה נקודת זיכוי בכל חודש באמצעות הפחתת תשלומי מס הכנסה. מי ייהנה מההטבה החדשה. מה בכתבה? נקודות זיכוי להורים 2024 כמה זה שווה? מתי הכסף נכנס לבנק?.

כמה כסף שווה המענק החדש?. נקודות זיכוי להורים 2024 כמה זה שווה?

שווי נקודת זיכוי במס בשנת 2023 הוא 2,820 שקל בשנה ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה 235 שקל מחבות המס החודשית של מי שזכאי לה. מוקדם יותר היום אושרה הצעת החוק על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה. בהמשך, תובא ההצעה לאישור הכנסת ורק לאחר אישורה ופרסום החוק ברשומות תיכנס ההטבה לתוקף.

עוד באתר תיאום מס 2023: למי הוארך תוקף האישור ומי צריך חדש

טבלת זכויות להורים עובדים נקודות זיכוי ממס הכנסה

עבור ילד משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו חמש שנים.

בשל ילד שמלאו לו בשנת המס 6 וטרם מלאו לו 18 שנים.

חצי נקודת זיכוי לאשה בשל ילד שמלאו לו 18 בשנת המס

נקודות זיכוי לאישה ולגבר שנישאו לאלמנים בגין ילדיהם.

מענק עבודה לאימהות והורים יחידניים. הגשת תביעה באתר האישי של רשות המיסים מענק לכל אזרח בתחום מענק עבודה 2024.

מי זכאי לקבל מענק חודשי ממס הכנסה עבור ילדים בגילאי 12-6

ראשית חשוב להבהיר כי למענק יהיו זכאים רק הורים עובדים שמשלמים מס הכנסה. מכיוון שמענקים חודשיים באמצעות נקודות זיכוי, שמפחיתות את סכום מס הכנסה החודשי ניתן להעניק רק למי שמשלם מיסים וכאן מדובר גם על מענק להורים במעמד שכיר, הורה שעובד כעצמאי או שיש לו עסק פטור משלום מס ערך מוסף.

מי מחליט על הטבות מס להורים עובדים?. 

ממשלת ישראל אישרה היום את הצעת שר האוצר להארכת תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 6 – 12 עד סוף שנת 2024. הנוכחית מאריכה את תוקף ההטבה עד סוף שנת 2023, אולם נקבע בה כי אם עד יום ה-31 במאי 2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה ביום זה.

מה צריך לעשות על מנת לקבל את המענק החדש להורים?. 

לאחר השלמת החקיקה, תוציא רשות המסים הנחיות לציבור המעסיקים והשכירים. כמו כן תפעל רשות המסים לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך חודש מרץ 2023. מתי?. לפני כניסתה של החקיקה לתוקף. מה המטרה?. על מנת שהורים שערכו תיאום מס לפני שהוארך תוקף ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי מבלי להידרש לתיאום מס חדש.