Tag: הטבות מס 2024

הטבות מס למשרתי מילואים חרבות ברזל הקלות

הטבות מס למשרתי מילואים חרבות ברזל הקלות 2024 

מאות אלפי אזרחים גויסו לשירות חירום בצבא הגנה לישראל במסגרת מלחמת חרבות ברזל. השירות האורך גרם לשיבוש בעסקים שלהם, הוצאות כספיות רבות וחוסר יכולת לעמוד בתקנות המס. כעת מפרסות רשות המיסים שורת הקלות חשובות עבורם. מה בכתבה?. מדריך הטבות מס למשרתי מילואים חרבות ברזל הקלות. התקנות המחייבות הן אלו המופיעות והמתעדכנות מעת לעת ברשות המיסים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בכתבה לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין. 

מה קורה אם עשיתי במילואים ואני צריך הקלות שלא ברשימה?. כך תוכלו לפנות לרשות המיסים בבקשה אישית 

ככל שישנם מקרים פרטניים בהם נדרשות הקלות נוספות, ניתן לפנות למשרדי רשות המיסים, במערכת פניות לקוחות מערכת פניות הציבור מפ”ל בנושא הייעודי: “משרתי מילואים – מלחמת חרבות ברזל “, אשר יזכו לעדיפות
עליונה בטיפול בפנייתם.

פריסת חובות למס הכנסה. הכירו את הטבות מס למשרתי מילואים חרבות ברזל הקלות 2024

כך המדינה מאפשרת הקלות למילואימניקים. מקדמות מס הכנסה ומקדמות רווח הון לשנת מס 2024
חובות מס בגין דוחות שנתיים לשנים 2022-2023 כולל טרום שומה
חובות מס בגין שומות שהוצאו במהלך השנים 2023-2024 לשנים קודמות
לכמה זמן נפרס התשלום?. 
בגין מקדמות מס הכנסה ומקדמות רווח הון – 10 תשלומים
חוב שומה עד לסכום של 500 אלף ₪ – 24 תשלומים
חובות שומה מעל 500 אלף ₪ – 30 תשלומים

עוד באתר לוח עזר 2024 מס הכנסה ניכויים מדרגות מס נקודות זיכוי

דחיית חובות למס ערך מוסף פריסת תשלומים למי שגויסו למלחמה 

מערך ניכויים ומס ערך מוסף מאפשר פריסת תשלומי חוב. לאיזה סעיפים?. כאלו שנוצרו עקב דוחות שוטפים לשנים 2023-2024. בנוסף לחובות מס בגין שומות שהוצאו במהלך השנים 2023-2024 לשנים קודמות

יצאתם לשירות במילואים ויש לכם חוב כזה לרשות המיסים, כך תוכלו לפרוס אותו! 
מס בגין דוחות שוטפים – 10 תשלומים
שומה עד לסכום של 500 אלף ₪ – 24 תשלומים
ומה בסכום מעל 500 אלף ₪ – 30 תשלומים

איזה הטבות מס יש למי ששרת במילואים חרבות ברזל

איזה הטבות מס יש למי ששרת במילואים חרבות ברזל

הקלות בנושא מיסוי מקרקעין עד סוף שנת 2024 

מערך מיסוי מקרקעין :
אם איש מילואים צבר חוב בתחום מיסוי מקרקעין, כתוצאה משומת מס מעסקאות שבוצעו בשנים 2023-2024
או חוב מס מקרקעין בגין שומות שהוצאו במהלך השנים 2023-2024 לשנים תתאפשר לו פריסת חוב לפי גובה התשלום הנדרש. 
עד לסכום של 500 אלף ₪ – 24 תשלומים
מעל 500 אלף ₪ – 30 תשלומים

האם יש ריבית על התשלומים הדחויים למס מקרקעין?. החובות שבפריסת התשלומים יישאו הצמדה וריבית לתקופת הפריסה. תחולת ההקלות לפריסה בכל המערכים

עד מתי ההטבה בתוקף?. עד ליום 31.12.24 או עד להודעה אחרת בהתאם למצב הלחימה

הקלות בנושאי דיווחים ומיסוי לחיילים אשר שרתו במלחמת חרבות ברזל הטבות מס מס 

אורכות להגשת דו”ח שנתי לשנת 2022 ואי הטלת עיצומים

למי שמועד ההגשה היה לאחר ,31/8/23 יקבל אורכה לתאריך .30/6/24
במידה ומועד ההגשה היה עד 31/8/23 – לא יוטלו עיצומים בגין התקופה שמיום 7/10/23 ועד 90 יום לאחר מועד השחרור ממילואים.

ביטול עיצומים כספיים הקלות חרבות ברזל הצהרת הון 

שימו לב לתאריכים עבורם תינתן ההקלה. o חייל מילואים שמועד ההגשה היה לאחר ,31/8/23 יקבל אורכה לתאריך .30/6/24. עבור אלו שתאריך ההגשה היה עד 31/8/23 – לא יוטלו עיצומים בגין התקופה
שמיום 7/10/23 ועד 90 יום לאחר מועד השחרור ממילואים.

הארכת תוקף של אישורי ניכוי מס במקור

אחד האישורים החשובים של רשות המיסים הוא אישור ניכוי מס במקור. במקרה כזה, אישורים שתוקפם עד ליום 31/3/24 הוארכו עד ליום 30/9/24 גם אם ישנם ליקויים. 

הצהרת הון למשרת מילואים הקלות חרבות ברזל 

רשות המיסים מודיעה שלא יידרשו הצהרות הון ממשרתי מילואים עד 90 יום לאחר מועד השחרור מהמילואים