Tag: הגשת בקשה למענק חרבות ברזל

פיצוי לחקלאים חרבות ברזל המענק לשנת 2024

פיצוי לחקלאים חרבות ברזל המענק לשנת 2024

רשימת המענקים הארוכה לעסקים מתארכת ונראה שיש בלבול בקרב בעלי העסקים בישראל איזה פיצוי מגיע להם. על מנת לסייע לקבל את מענקי חרבות ברזל, פרסמה רשות המיסים הבהרה לעניין הזכאות לפיצוי של עסקים וחקלאים ביישובי הספר בצפון. מה בכתבה?. פיצוי לחקלאים חרבות ברזל המענק לשנת 2024. לתשומת לבכם ניתן להגיש תביעה למענקים בהמשך העמוד ישירות באתר השירותים הדיגיטליים של רשות המיסים. הגשת המענק אינה כרוכה בתשלום.  

בחירת המסלול הנכון פיצוי לחקלאים חרבות ברזל המענק לשנת 2024

לאור פניות עיתונאיות נבקש להזכיר כי עסקים ביישובי הספר בצפון הארץ, ובכלל זה חקלאים, זכאים לפיצויים במסגרת המסלול האדום, שבו ניתן לקבל פיצוי מלא בגין הפסד או אובדן רווח בשל אירועי מלחמה או פעולות איבה, בכפוף לעמידה בתנאי הפסקת פעילות ותשלום שכר לעובדים.

כדי להקל על אותם עסקים פתחה רשות המסים את האפשרות לבקש מקדמה על חשבון הפיצוי, בגין מלחמת חרבות ברזל, בגובה של 70% מהמחזור המדווח וזאת עוד טרם הגשת תביעה .

עוד באתר איך מבטלים תשלום בביט ביטול תשלומים באפליקציה

פיצוי לחקלאים חרבות ברזל המענק לשנת 2024

פיצוי לחקלאים חרבות ברזל המענק לשנת 2024

מה תפקידה של קרן הפיצויים?. 

במסגרת החוק ובהיעדר מבטחים לנושא, מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. עפ”י החוק האמור משולם גם פיצוי בגין נזקי בצורת באזורים גאוגרפיים מסוימים. בשנים האחרונות שלמה המדינה פיצוי לעסקים וחקלאים על רקע המבצעים הבאים:

חרבות ברזל
מבצע מגן וחץ
מבצע עלות השחר
שומר החומות

איך עובד הפיצוי במסלול חקלאות?.

מסלול חקלאים – מכיוון שבענף זה חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, נקבע עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק”מ מגבול רצועת עזה מסלול הדומה במהותו למסלול האדום שמוצע לעסקים ביישובי ספר, הכולל פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם לעסק. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק”מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד עם תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

 

סיוע לעסקים בדרום והצפון מענקים מוגדלים 

 

באיזה אתר מגישים תביעה למענקי מלחמת חרבות ברזל?. 

על מנת לקבל את כספי המענקים והפיצויים יש להירשם או להיכנס לאתר האישי של רשות המיסים. להבדיל ממענקי ביטוח לאומי, את המענק לעסק משלמת רשות המיסים באמצעות קרן הפיצויים. 

כניסה לאזור אישי רשות המיסים אתרי הממשלה מענקים תשלומי חרבות ברזל תאומי מס הכנסה 

כניסה לאזור אישי רשות המיסים אתרי הממשלה מענקים תשלומי חרבות ברזל תאומי מס הכנסה