Tag: אישור ניהול ספרים 2024

בדיקת אישור ניכוי מס במקור

בדיקת אישור ניכוי מס במקור אתר מס הכנסה  

חובה בדיקת אחוז ניכוי במקור חלה על המשלם. רשות המיסים לא משאירה מקום לטעות בנושא ומחייבת את הלקוח לבצע בעצמו בדיקת אישור ניכוי מס במקור אתר מס הכנסה. עם כניסת שנת  המס 2024 משלמים הנדרשים לנכות סכומי מיסים במקור רצוי שידפיסו מחדש את מס במקור ואישור ניהול ספרים שכן אחריות זו מוטלת עליהם. 

הפקת אישור מס מתבצעת יישום באתר מס הכנסה הנקרא אישור ניכוי מס במקור ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

בדיקת אישור ניכוי מס במקור אתר מס הכנסה  

בדיקת אישור ניכוי מס במקור אתר מס הכנסה

איך ניתן לבצע בדיקת אישור ניכוי מס במקור באתר רשות המיסים 

פקודת מס הכנסה יוצרת חובת ניכוי מס במקור, במקרים מסוימים. לפקיד השומה קיימת הסמכות להקטין את שיעור הניכוי הקבוע ואף לקבוע פטור מלא, אם שוכנע כי יוותר עודף מס. במקרים בהם פקיד השומה לא קבע שיעור ניכוי מס מופחת, חייב המשלם לנכות מס במקור בשיעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה. 

לכן בכל תשלום לספק יש לוודא לא רק את אחוז ניכוי מס במקור אלא גם אישור ניהול ספרים מסמך המעיד על התנהלות תקינה מול רשויות מס הכנסה. למעשה מרבית החברות הציבוריות בישראל ובטח החברות הבורסאיות הנדרשות לתקינה חשבונאית לא יבצעו תשלום לספק ללא אישור בתוקף של אחוז ניכוי מס במקור + אישור ניהול ספרים 

מודעות גוגל

הדפסת אישור ניכוי מס במקור אישור ניהול ספרים  

על מנת לבצע את תקנות מס הכנסה ולהימנע מבעיות בעת ביקורת מס הכנסה בעסק יש לבצע הדפסת אישור מס הכנסה , לבדוק את אחוז ניכוי מס במקור על ידי הנהלת חשבונות ולבצע תשלום רק לאחר בדיקת כל האישורים .

אתר המיסים של ישראל ממליץ על תהליך ארגוני שלם להפקת אישורי מס וביצוע התשלום לספק לפי הסדר הבא .

תשלום לספק בדיקת אישורי מס והלימות חוזית 

מנהל הארגון יקים תיבת דואר אלקטרונית ייעודית לשמירת אישורי מס הכנסה .

כל האישורים שהופקו על ידי הנהלת חשבונות או מחלקת הרכש יישמרו ויתועדו בכתובת זו .

לאחר שמנהל הרכש בארגון אישר תשלום לספק יש להתאים את החשובנית להסכם ספק לקוח , עד כאן התהליך הפנים ארגוני טרם התשלום .

לפני ביצוע התשלום אם דרך העברה בנקאית ואם באמצעות שליחת צק יש להפיק אישור ניכוי מס במקור מאתר מס הכנסה.

באתר יש להקיש את לקבלת המידע יש למלא מספר תיק מס הכנסה או מספר עוסק מורשה או שותפות

אין להסתפק בנתונים המוקרנים על המסך המספקים את פרטים מזהים שיעורי הניכוי אישור ניהול ספרים תוקף האישורים אלא לשלוח לעצמך במייל את האישור

ניתן להקים מחשבון ניכוי מס במקור באקסל או לבצע שימוש במחשבון ניכוי מס במקור באתר המיסים של ישראל https://infotax.co.il

לאחר ניכוי מס במקור כפי שקבע פקיד שומה  יש לבצע תשלום