Category: כללי

מה העונש על העלמת מס? 22 חודשי מאסר וקנס למורשע

מה העונש על העלמת מס? 22 חודשי מאסר וקנס למורשע

רשות המיסים מפרסמת בימים אלו מידע בנוגע להליכים משפטיים בנוגע לעברות בתחום המיסוי. במסגרת חדשות מס הכנסה, פורסם גזר דין של אדם שהורשע הורשע בעבירות של ניכוי תשומות באמצעות חשבוניות פיקטיביות וניכוי ללא תיעוד. מה בכתבה?. מה העונש על העלמת מס? 22 חודשי מאסר וקנס למורשע.

קיזוז החשבוניות הפיקטיביות מה העונש על העלמת מס

לפי הידיעה באתר רשות המיסים, בית משפט השלום בפתח תקווה גזר על אדם בעל חברה לעבודות בניה, שנה ו-10 חודשי מאסר בפועל. הוא הורשע בעבירות של ניכוי תשומות באמצעות חשבוניות פיקטיביות וניכוי ללא תיעוד, בסכום מס כולל של2,704,481 ₪ וכן עבירה של הכנת פנקסי חשבונות כוזבים.

עוד באתר 

חשבוניות ישראל הקצאת מספרים מדריך

דוח שנתי מס הכנסה 2023 המערכת פתוחה להגשה

מי ייצג את רשות המיסים בתיק?

רשות המסים יוצגה בתיק ע”י עוה”ד נטלי קצביאן מהיחידה המשפטית במחוז מרכז, בתיק שנערך על ידי מחלקת חקירות במע”מ באר שבע.

ניכוי מס תשומות

הנאשם הורשע בקיזוז מסמכים הנחזים לחשבוניות מס, וזאת מבלי שבוצעו העסקאות המתוארות במסמכים אלו. בעזרת קיזוז החשבוניות הפיקטיביות, הנאשם התחמק מתשלום מס בשווי של 969,493 ₪. בנוסף, ניכה הנאשם במספר דוחות תקופתיים מס תשומות בסך 1,734,988 ₪, וזאת מבלי שיש לגביהם מסמכים.

בשלב הטיעונים לעונש טענה נציגת המדינה שיש להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל, הן בעקבות העובדה שנאשם לא השיב לקופת המדינה את הכסף שנגרע ממנה כתוצאה מפעולותיו, והן בעקבות הפגיעה בערכים חברתיים. לדבריה: “הערכים החברתיים שנפגעו במעשיו של הנאשם – הקופה הציבורית; הבטחת קיומה של מערכת גביית מיסים תקינה המושתת על דיווחים מסודרים למנהל מע”מ; הבטחת האמון בין הציבור לשלטון ושוויון בנטל תשלום המס… לעבריינות מס תוצאות הרסניות על המשק והכלכלה, וחומרתן אף נובעת בשל הקושי הרב בחשיפתן”.

מדברי השופט משפט העלמת מיסים

כבוד השופט ארז מלמד ציין בגזר הדין כי “במעשיו פגע הנאשם בערכים של שוויון בנשיאת נטל המס, בפעילות רשויות המס וכן בקופה הציבורית ובכך במשק ובכלכלת המדינה. בשל חומרתן של עבירות המס והקושי שבחשיפתן, נקבע כי העונש ההולם אותן הוא מאסר בפועל של ממש… מעשיו של הנאשם בוצעו בשיטתיות ותוך תחכום, על פני תקופה ממושכת”.