Tag: פטור ממס הכנסה

דיווחי מס הכנסה 2020 נפתחה מערכת הדיווחים

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2020

​היום נפתחו לשידור המערכת למייצגים המחוברים לשע”מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת המס 2016 (המערכת לשידור דוחות חברות תיפתח בחודש הבא. עם פתיחתה נוציא הודעה בהתאם). לעת עתה, הכניסה למערכת המייצגים המחוברים לשע”מ והכניסה לשידור באינטרנט נותרו ללא שינוי כמו בשנה שעברה.

הדרכה ותמיכה טלפונית לדיווחי מס הכנסה דוח שנתי 2020

ביישום קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו”ח, לרבות כל אחד מהשדות. הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית “עזרה”.

תמיכה טלפונית למייצגים הנתקלים בבעיות טכניות בעת שידור הדוחות, תינתן על ידי מרכז המידע והשירותים המקוונים של רשות המסים בטלפונים: 02-5656400 או 4954*.

עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי 2020 לשנת המס 2019

דחיית המועד להגשת דו”ח שנתי מקוון ליחידים במס הכנסה: ליחידים החייבים בהגשת דו”ח מקוון לפי סעיף 131(ב2 )לפקודת מס הכנסה עד ליום .30.7.2020-ה חמישי ב. דחיית מועד הגשת הדו”ח ליחידים )שאינם חייבים בדו”ח מקוון( במס הכנסה: ליחידים החייבים בהגשת דו”ח שנתי במס הכנסה, שאינם חייבים בדו”ח מקוון, עד ליום שלישי ה- 2020.6.30.  דחיית המועד להגשת דו”ח שנתי לחברות במס הכנסה: לחברות ומלכ”רים, עד ליום חמישי ה-2020.7.30.  בשל אי הוודאות הנובעת מהתפשטות נגיף הקורונה, טרם גובשו מועדי האורכות להגשת הדוחות במסגרת “הסדר הארכות למייצגים”. הוראת הביצוע בנושא תפורסם לאחר סיכום מועדי ההגשה ומכסות ההגשה.

כבכל שנה תפעיל רשות המסים לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו”ח השנתי.

פרטים לגבי מיקום ושעות פעילות יוצגו באתר האינטרנט של רשות המסים

אתר המיסים של ישראל כל המידע טלפונים פקיד שומה שעות פעילות מס הכנסה רשות המיסים סניפי פקיד שומה מיסוי מקרקעין הנחיות לקבלת מענק פעימה שנייה לעצמאים שנת 2020 וכן מענק מיוחד לבעלי שליטה אותו ניתן להגיש באמצעות האזור האישי באתר מס הכנסה . ללא צורך בפגישה עם פקיד שומה אלא על בסיס הצהרה על ירידת הכנסות.

טפסים מעודכנים של רשות המיסים לקבלת החזרי מס הכנסה ופתיחת עסק מסוג עוסק פטור בדיקת זכאות לכספים אבודים ורדומים באמצעות שירות הר הכסף 2 של משרד האוצר. בדוק כעת האם אתה זכאי לקבלת כספים עם פטור ממס הכנסה.