Tag: הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות במס 2019 רשימה מלאה

הוצאות מוכרות במס 2019 רשימה מלאה

לקראת סוף שנת המס הקרובה הכנו עבורכם את הרשימה המעודכנת של הוצאות מוכרות במס לעצמאי ולעוסק פטור. לקראת סגירת מאזן ההוצאות וההכנסות נציג טבלת הוצאות מוכרות במס 2019

הוצאות מוכרות במס 2019 רשימה מלאה

הוצאות מוכרות במס 2019 רשימה מלאה

להתאים את ההוצאות למבנה העסק

אחד האתגרים בתכנון הוצאות לסוף שנת המס היא התאמת ההוצאות לעסק. רכישת הוצאות מוכרות במס על מנת לשלם פחות מס בסוף שנה צריכה להיעשות בשיקול דעת מירבי. על מנת שפקיד שומה יכיר במקסימום מההוצאה היא צריכה להיות מותאמת ורלוונטית לעסק שלכם. לכן חשוב להתייעץ עם יועץ המס או רואה החשבון של העסק.

הוצאות מוכרות לקרן השתלמות

בניגוד לשכירים המפרישים לקרן השתלמות באמצעות המעסיק מדי חודש , עצמאים מעבירים את ההפקדה ברמה שנתית בסמוך לסוף שנה בהסתמך על הרווח ברוטו של העסק. ההוצאה לקרן השתלמות מוכרת כניכוי מההכנסה החייבת. קרן השתלמות לעצמאי מגלמת 2 הטבות מס לעצמאי :

פטור ממס רווחי הון במשיכה על פי חוק

פטור ממס על משיכה לאחר 6 שנות חיסכון

ניכוי ממס הכנסה של ההפקדות לפי תקרות מס הכנסה

בנוסף בחלק מהקרנות ניתן לקבל הלוואות בתנאים מעולים לרבות הלוואות בלון בריבית נמוכה מאד . לכן חשוב שכל עצמאי יבדוק את תקרת ההפקדה המוכרת לקרן השתלמות ויפקיד את מקסימום הכספים שהוא יכול להפקיד.

100% הוצאות מוכרת לסוף שנה

ישנן הוצאות שהן בסיס קיומו של העסק. בין אם מדובר בנותן שירותים ובין אם מדובר במסחר או עסק יצרני. אלו ההוצאות שמוכרות ב 100% הוצאות לצורכי מס. הן מוכרות גם למס הכנסה וגם למס ערך מוסף

רכישת סחורות לעסק מוכר 100% למס ומעמ ( בניכוי מלאי ) 

עבודות של קבלני משנה 

הוצאות פרסום וקידום אתר של העסק 

הוצאות אינטרנט ותקשורת בעסק 

המשותף לכל ההוצאות האלו שיש להן תרומה , לעיתים מידית ליכולת של העסק לייצר הכנסות והן מוכרות במס. שוב גם כאן חשוב להתייעץ עם רואה החשבון שלך לגבי היקף ההוצאה .

בהנחה שבעל העסק מתמצא בניהול הפיננסי ותזרים המוזמנים. תפקידו של יועץ המס הוא להגדיר את היקף ההוצאה כך שתוכר במלואה על פקידי רשות המיסים.