Category: מס הכנסה תשלומים

בירור תביעה מס שלילי באתר מס הכנסה

בירור תביעה מס שלילי באתר מס הכנסה

על רקע חוות הדעת של מבקר המדינה לפיה רק 70% מהזכאים מגישים תביעות לקבלת מענק עבודה, מוגש מדריך מיוחד באתר המיסים ישראל. בירור תביעה מס שלילי באתר מס הכנסה מדריך הגשת בקשות החזרים למס הכנסה מתי נכנס המענק לבנק.

בירור תביעה מס שלילי באתר מס הכנסה

בירור תביעה מס שלילי באתר מס הכנסה

מה זה מענק עבודה שלילי

החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס”ח-2007) להלן – החוק), נועד לשפר את רווחתן של משפחות עובדות ברמות שכר
הנמוכות וליצור לגברים ולנשים בגיל העבודה שאינם מועסקים תמריץ להשתתף בשוק העבודה. זאת על ידי תשלום מענק כספי באמצעות רשות המסים בישראל (להלן – “הרשות”). נקבע בחוק כי סכום המענק יחושב על פי רמת ההכנסה מעבודה של העובד, מספר הילדים במשפחתו, מבחן קיום הכנסות נוספות של העובד שאינן מעבודה, וכן רמת ההכנסות הכוללת של התא המשפחתי של העובד.

עיקר הזכאים משתכרים פחות מהשכר הממוצע במשק

מאחר שהעובדים ברמות השכר הנמוכות מצויים בחלקם מתחת לסף ההכנסה החייבת במס הכנסה, הם אינם נהנים מהפחתות בשיעורי המס הישיר שמובילה הממשלה. יישום חוק המענק בצורה מלאה – שבמסגרתו משלמת הממשלה מענק לעובדים במקום לגבות מס מהם, יאפשר גם לאוכלוסיות חלשות יחסית ליהנות מפירות הצמיחה ומהחוסן הכלכלי של המשק.

סימולטור חישוב גובה המענק של מס שלילי

באתר מס הכנסה פועל סימולטור חישוב לגובה המענק. אין צורך להזדהות והתוצאה מופיעה על המסך לאחר שאתם מקישים נתוני שכר וקבלת מענק. במקרה של סתירה בין תוצאות החישוב בסימולטור לבין הוראות החוק, הוראות החוק תגברנה. ובכל מקרה ניתן להתקשר לשירות לקוחות מס הכנסה טלפון 4954* או 02-5656400 המוקד פועל בימים ראשון עד חמישי בין בשעות 8:15 – 15:30.

מה חשוב לדעת על מענק עבודה

לא צריך לשלם מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי או מס ערך המוסף על כספי המענק

מס הכנסה מעביר את המענק ישירות לבנק

הגשת תביעה באמצעות אתר מס הכנסה ללא צורך לקבוע תור לפקיד שומה

המענק אינו מתנגש עם מענקים לעצמאים או מענק עידוד העסקת עובדים