Category: כללי

מיסוי לעובדים בחו”ל מיסוי רילוקיישין

מיסוי לעובדים בחו”ל מיסוי רילוקיישין בחודש נומבר 2017 פרסמה רשות המיסים החלטות חדשות והנחיות לגבי מיסוי בינלאומי לעובדים בעלי אזרחות ישראלית המבצעים רילוקיישין ועדכנה את תקנות המס לעובדים בחול 1 .החברה הינה תושבת ישראל להלן: “החברה” 2.1 .המדינות אליהן נשלחים העובדים הינן אך ורק מדינות החתומות עם מדינת ישראל על אמנות למניעת כפל מס להלן: “החברות הקשורות”, […]