תוספת למענק עבודה עבור שנת 2020 מי זכאי

תוספת למענק עבודה עבור שנת 2020 מי זכאי 

הקלות המס בגלל המשבר הכלכלי 2020 הגיעו גם למענקי העבודה שנועדו במקור לעודד אזרחים לצאת לעבודה. המענק מוסיף לשכר נטו של עובד. במסגרת מענק ביטוח לאומי ומס הכנסה בוצעה תוספת למס שלילי. בכתבה שלפנינו תוספת למענק עבודה עבור שנת 2020 מי זכאי, כמה נקבל ומתי הכסף עובר לחשבון הבנק במסגרת רשת בטחון כלכלית לשכירים ועצמאים

מס שלילי מענק מיוחד 2020

מס שלילי מענק מיוחד 2020

מהו מענק עבודה?

מענק עבודה משולם ע”י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק. מטרת המענק היא לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה.

מי זכאי לתוספת למענק השנתי ?

שכירים ועצמאים שימצאו זכאים למענק עבודה עבור שנת 2020.

מה סכום התוספת מס שלילי 2020 ?

62% מסכום המענק עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר 2020 ולא פחות מ-1,000 ₪.

האם משולמת מקדמה על חשבון התוספת? מתי המענק עובר לחשבון הבנק 

כן, בשיעור של 25% מסכום המענק עבור שנת 2019 ולא פחות מ-500 ₪. המקדמה תקוזז מהתוספת למענק. המקדמה לא תשולם למי שקיבל דמי אבטלה מביטוח לאומי עבור כל התקופה של אפריל עד יולי 2020. מי שקיבל מקדמה על חשבון התוספת למענק ולא יבקש מענק עבור 2020 או לא יהיה זכאי למענק עבור 2020 או ימצא זכאי לתוספת הנמוכה מסכום המקדמה, לא יידרש להשיב את המקדמה. 

איך משלמים את תוספת מענק עבודה לזכאים ?

התוספת למענק עבור שנת 2020 תשולם יחד עם המענק (בניכוי המקדמה) במהלך שנת 2021 במועדים הקבועים בחוק ולפי מועד הגשת הבקשה למענק עבור 2020.

מה לגבי עובדים אצל קרוב משפחה האם מגיע להם תוספת מענק עבודה ?

שכירים, שהכנסתם מעבודה בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלה ממעסיק “קרוב”, יהיו זכאים, ככל שהם עומדים בכל יתר התנאים בקבועים בחוק, למענק עבודה בגובה 62% מהמענק בגין תקופת עבודתם אצל קרוב. מענק זה ישולם במהלך שנת 2021 במועדים הקבועים בחוק ולפי מועד הגשת הבקשה למענק עבור 2020. (מיהו קרוב? בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).

מה עוד חשוב לדעת על מענק עבודה 2020?

 מי שיגיש בקשה למענק עבור 2019 עד 31.12.2020 יקבל את המענק עבור 2019 יחד עם המקדמה של התוספת.

מי שיגיש בקשה למענק עבור 2019 החל מ-1.1.2021 יקבל את המענק ללא מקדמה. התוספת למענק תחושב לפי הבקשה עבור 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *