שיעור מע”מ היסטורי

02.06.13 התייקר המע”מ ל18%
01.09.12 התייקר המע”מ ל-17%
1.01.10 הוזל המע”מ ל-16%
01.07.09 התייקר המע”מ ל-16.5%
01.07.06 הוזל המע”מ ל-15.5%
01.09.05 הוזל המע”מ ל-16.5%
01.03.04 הוזל המע”מ ל-17%
15.06.02 התייקר המע”מ ל-18%
01.01.93 הוזל המע”מ ל-17%
01.01.91 התייקר המע”מ ל-18%
01.03.90 התייקר המע”מ ל-16%
01.10.85 הוזל המע”מ ל-15%
01.06.85 התייקר המע”מ ל-17%
01.08.82 התייקר המע”מ ל-15%
01.11.77 התייקר המע”מ ל-12%
חוק מע”מ נכנס לתוקף בתאריך 1.7.76 שיעור המע”מ במועד זה נקבע ל- 8%.מאז שיעור המס יורת מהוכפל

 

תאור / נושא סכום בש”ח/ בתוקף מיום סעיף בחוק/ תאריכי עדכון
שיעור תקנה
“עוסק פטור” – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 79,482 01.01.2014 סעיף 1 לחוק 01 בינואר
01 בינואר
“מחזור עסקאות של עוסק” (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 פרק א’: הגדרות)
סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף ‎7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה – הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, “עסקאות” – למעט מכירת ציוד;
סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975
”עוסק פטור” – עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 79,482שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;
חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של 310 01.07.2014 סעיף 47א לחוק 01 בינואר
01 בינואר
“חשבונית” (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 פרק א’: הגדרות)
חשבונית עסקה או חשבונית מס;
סעיף ‎47א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 – חובת עוסק בעת רכישה
קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 310 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור – עליו הראיה.
דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק 18,787 01.07.2014 תקנת משנה 23(ג)
01 ביולי
01 ביולי
“מס תשומות” (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 פרק א’: הגדרות)
מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;
תקנת משנה ‎23(ג) לתקנות מס ערך מוסף,התשל”ו-1976
על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולה על 18,787 ש”ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל”ו- ‎1976, אשר בו רשום העוסק.
ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף ‎143א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים (שע”מ) ליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דו”חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.
קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח דו-חודשי למחזור עד 1,500,000 01.01.2009 תקנת משנה 20(ג)(1)
01 בינואר
“מחזור עסקאות של עוסק” (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 פרק א’: הגדרות)
סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף ‎7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה – הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, “עסקאות” – למעט מכירת ציוד.
תקנת משנה ‎20 (ג)(1)לתקנות מס ערך מוסף,התשל”ו-1976
על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו”ח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על ‎1,500 000 ש”ח; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי ,יולי, ספטמבר ונובמבר.
קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח חודשי למחזור מעל 1,500,000 01.01.2012 תקנת משנה 20(ב)
01 בינואר
“מחזור עסקאות של עוסק” (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 פרק א’: הגדרות)
סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף ‎7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה – הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, “עסקאות” – למעט מכירת ציוד.
תקנת משנה ‎20(ב)לתקנות מס ערך מוסף,התשל”ו-1976
תקופת דו”ח של עוסק לענין סעיף ‎67 לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.
קנס על אחור בהגשת דו”ח (לכל שבועיים או חלק מהם) 219 01.07.2014 סעיף 94 לחוק
01 ביולי
סעיף ‎94 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 – קנס על איחור בהגשת דו”ח
לא הגיש החייב במס במועד דו”ח שיש להגישו לפי חוק זה, יהא חייב בקנס פיגורים של 219 ש”ח לכל שבועיים או חלק מהם.
קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין) 1% ולא פחות מ-323 ש”ח 01.07.2014 סעיף 95(א) לחוק
01 ביולי
סעיף ‎95(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 – קנס על אי ניהול ספרים
לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של ‎1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך על השכר והריווח, לפי הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ- 323 ש”ח לחודש.
משלוח דרישה ראשונה בכתב 16 01.01.2013 תקנת משנה 1(1) 01 בינואר
תקנה 1(1) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע”א – 2011
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה – משלוח דרישה ראשונה בכתב – לא יעלה על 16 ₪.
משלוח דרישה נוספת בכתב 16 01.01.2013 תקנת משנה 1(2) 01 בינואר
תקנה 1(2) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע”א – 2011
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה – משלוח דרישה נוספת בכתב – לא יעלה על 16 ₪.
קנס פיגורים (לכל שבוע) 0.20% 22.12.1994 סעיף 2א לחוק
22 בדצמבר
סעיף ‎2א לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ”א- ‎1980 – קנס פיגורים
לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של ‎0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.
הפרשי ריבית (לשנה) 4% 15.06.1993 סעיף 93 לחוק 15 ביוני
 סעיף ‎93 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975
“הפרשי הצמדה וריבית” – תוספת לסכום שמדובר בו השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של ‎4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.
קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע עד חצי שנה 1/4% 22.02.1984 סעיף 96 לחוק 22 בפברואר
סעיף ‎96 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 – קנס בשל אי תשלום במועד
לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף ‎97, קנס פיגורים % ‎1/4 מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- % ‎1/2 לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.
קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע מעל חצי שנה 1/2% 22.02.1984 סעיף 96 לחוק 22 בפברואר
סעיף ‎96 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 – קנס בשל אי תשלום במועד
לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף ‎97, קנס פיגורים % ‎1/4 מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- % ‎1/2 לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.
ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת 268 01.01.2014 תקנה 9א 01 בינואר
01 בינואר
תקנה ‎9א’ לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל”ו – ‎1976
תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק,יחשב כחשבונית מס לענין שרות שמחירו אינו עולה על ‎268 ש”ח.