שווי שימוש ברכב 2022 מחשבון כמה עולה רכב חברה צמוד

שווי שימוש ברכב 2022 מחשבון כמה עולה רכב חברה צמוד

הטבת רכב צמוד ממקום העבודה הפכה בעשור האחרון לסמל סטטוס חשוב במדינת ישראל. לא מדובר רק על ‘פטור’ מתשלום ביטוח וטסט, אלא היכולת להפיק את המקסימום מתנאי ההעסקה. אולם ההטבה כרוכה בתשלום מס בהתאם למס השולי. בכתבה זו – שווי שימוש ברכב 2022 מחשבון כמה עולה רכב חברה צמוד. הנתונים לפי לוח עזר לחישוב
מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2022 ואילך. סימולטור בסוף הכתבה. 

עדכון 2022 –  תקרות לוח ניכויים משכר לשנת המס 2022

שווי שימוש ברכב 2022 מחשבון

שווי שימוש ברכב 2022 מחשבון

קבוצת מחיר שווי שימוש חודשי

שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד רכב צמוד ואשר נרשם לראשונה לפני תאריך 1/1/2010

קבוצה רכב זקיפת מס
1 2800
2 3030
3 3900
4 4680
5 6470
6 8390
7 10790
אופנוע L3 930

תקרת “מחיר המתואם לצרכן” 190,518 שח
הפחתת שווי שימוש ברכבים ירוקים הוראת שעה לשנים 2022 עד 2025
עבור רכב היברידי: 500 שח
הטבה רכב פלאג אין: 1,000 שח
רכב חשמלי: 1200 שח
לתשומת ליבכם: הוראת השעה אושרה על ידי ועדת הכספים אך טרם פורסמה ברשומות

המודל הליניארי של רשות המיסים שווי שימוש ברכב צמוד 

שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו. סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב. הוא מגלם את עלות אחזקת הרכב, תשלום ביטוחים, עלות הדלק והטסט.

רשות המיסים מדגישה. בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, מחושב שווי השימוש כשיעור מתוך מחיר
המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעורי שווי השימוש החודשי הנו 2.48%.

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת 2021 עומדת על 506,040 ש”ח. שווי השימוש יתואם למדד המחירים לצרכן (למעט בשנה הראשונה בה נרשם הרכב לתנועה).

 לעניין החישוב, יילקח מחיר המחירון של הרכב, תוך התאמות נדרשות למחיר הממוצע בפועל בשנת המס בה הוא נרשם לראשונה, כמפורט בהוראת ביצוע.

מחשבון זקיפת מס רכב חברה 2022