קנסות מס הכנסה 2021 רשימת עיצומים כספיים

קנסות מס הכנסה 2021 רשימת עיצומים כספיים

התנהלות מול רשות המיסים מצריכה עמידה מדויקת בלוח הזמנים של דיווחי מס הכנסה, תשלום מקדמות מס ומס ערך מוסף. לצד אלו ישנן חובות ניהול הנתונים ואישורי המס. מצורפים בזאת קנסות מס הכנסה 2021 רשימת עיצומים כספיים מידע למייצגים

קנסות מס הכנסה 2021 רשימת עיצומים כספיים

קנסות מס הכנסה 2021 רשימת עיצומים כספיים

קנס על אי ניהול ספרים מס הכנסה 

אחד הקנסות היקרים שכל נישום יכול להימנע ממנו בקלות. קנס על אי ניהול ספרים – הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין. הקנס 1% ולא פחות מ-316 ש”ח . 
סעיף 95(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- 1975 – קנס על אי ניהול ספרים
לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטייה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של 1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך על השכר והריווח, לפי העניין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ- 316 ש”ח לחודש.

איחור בתשלום לרשות המיסים קנס פיגורים לכל שבוע איחור בתשלום 

לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של ‎0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו.

איחור בתשלומי מס ערך מוסף קנסות כמה משלמים 

סעיף ‎96 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975 

קנס בשל אי תשלום במועד לתקופה של עד חצי שנה 
לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף ‎97, קנס פיגורים % 0.25 מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- %‎0.5 לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.

מעל חצי שנה איחור תשלומי מס ערך מוסף 

Leave a Reply

Your email address will not be published.