פריסת תשלומי מעמ עד סוף 2021 רשת בטחון כלכלית

פריסת תשלומי מעמ עד סוף 2021 רשת בטחון כלכלית

רשות המיסים יצאה בהודעה יוצאת דופן על מנת להקל על בעלי עסקים בהתנהלות הכלכלית במשבר הקורונה. כעת מציעה הרשות הקלות בתחום שנחשב לסוג של פרה קדושה במערכת המיסוי בישראל- פריסת תשלומי מעמ עד סוף 2021 רשת בטחון כלכלית.

הסיבות להקלות בתשלום מס ערך מוסף

בשל התארכות המשבר הכלכלי 2021 , ובהמשך למהלכים שנקטה רשות המסים במטרה לסייע לציבור העוסקים בהתמודדות עם הקשיים החריגים שנוצרו בעקבותיה, הוחלט להקל על עריכת הסדרי פריסת תשלומים עבור דוחות מע”מ התקופתיים כמפורט להלן:

יאושרו הסדרי פריסת תשלומים בהתייחס לדיווחים דו חודשיים למע”מ לתקופות 1-2/2021, 3-4/2021, 5-6/2021, וזאת לגבי עוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם בתקופה מרץ-דצמבר 2020 ירד בשיעור העולה על 25% לעומת מחזור עסקאותיהם לתקופה המקבילה אשתקד (מרץ-דצמבר 2019).

מחלקים את הסכום החייב בתשלום מע”מ עד סוף השנה

תשלום המס הנובע מכל דוח תקופתי כאמור יהא ניתן לפריסה לתשלומים חודשיים רצופים, ובלבד שהתשלום האחרון במסגרת הסדר הפריסה יחול לא יאוחר מיום 31.12.2021. הסדר פריסה כאמור יאושר ויבוצע באופן מזורז.

לדוגמה, הסדר פריסה שיאושר לגבי דוח לתקופה 1-2/2021 יכלול 10 תשלומים לכל היותר. ככל שהסדר הפריסה יחול לגבי הדוחות התקופתיים 3-4/2021, 5-6/2021 – מספר התשלומים יפחת בהתאמה, אך לא יאוחר מיום 31.12.2021.

יצוין, כי לגבי עוסקים המדווחים דיווחים דו חודשיים ואינם עונים על הקריטריון של ירידה במחזור העסקאות, וכן עוסקים המדווחים דיווחים חד חודשיים, יפעלו המשרדים האזוריים ברגישות ובהתאם לנתונים העסקיים.

ההשפעות והמשמעות של פריסת תשלומי מס ערך מוסף לעסקים 

המדינה הפכה לחברת מימון. תשלומי מס ערך מוסף הוא בגין הסכום הנוסף, בניכוי מעמ משולם של עסקים. למעשה כעת עם מבצעים גבייה עבור המדינה, אולם במקום להעביר לידי המדינה את סכום המס, הם משתמשים בו כמנוף למימון פיננסי. להבדיל אלפי הבדלות, דומה הדבר לתהליכי עבודה בתקופת האינפלציה של שנות השמונים.

בפוליסות ביטוח המחירים היו נקבעים אחת לחודש. במידה וסוכני הביטוח שגבו את הכסף מהלקוחות, הפקידו אותו למספר ימים בחשבון הבנק, הם הרוויחו את פירות הריבית (נטו, אז לא היה מס רווחי הון), ולהעבירו לחברת הביטוח את סכום הכסף המקורי. את פירות הריבית הם שלשלו לכיסם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *