מענקים לעצמאים סגר שלישי 2021 מהרו להגיש!

מענקים לעצמאים סגר שלישי 2021 מהרו להגיש!

שנת המס החדשה נפתחה עם שני מענקים חשובים שהמדינה משלמת לעצמאים ועסקים באמצעות האזור של מס הכנסה. כעת ניתן להגיש בקשה ל2 מענקים חשובים, מענקים לעצמאים סגר שלישי 2021 וכן מענק מיוחד על פגיעה ממשוכת. שימו לב לכללי הזכאות ודרך הגשת הבקשה באזור האישי של מס הכנסה. 

מענקים לעצמאים סגר שלישי 2021 מהרו להגיש!

מענקים לעצמאים סגר שלישי 2021 מהרו להגיש!

מידע למייצגים ועסקים מענקי סיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן 2021

בסוף השבוע הבא תפתח האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענקי הסיוע עקב נגיף הקורונה לעצמאים ובעלי שליטה, לתקופת הזכאות לחודשים ינואר פברואר 2021. לקראת פתיחת המערכת נעשו מספר שינויים בתהליך ההגשה ובפרטי המידע שיוצגו באזור האישי למבקשי המענקים.

לאחר שלאחרונה נשמעו טענות נגד רשות המיסים כאשר זו דרשה מעצמאים להחזיר מענקים שבדיעבד הסתבר שלא היו מגיעים להם נראה כי כעת רשות המיסים תקח את מערכת הבקשות למענקים צעד אחד. כפי הנראה המערכת תעשה את המתבקש מאליו ותציג למבקש את נתוני הזכאות כבר בשלב הבקשה. 

מגישים בקשה למענק סגר שלישי הנה מה שאתם חייבים לדעת

בדומה להצגת הנתונים במענק פגיעה ממושכת, ובכדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, יוצגו מעתה לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלבנטיים של תקופת המענק ב- 2019 וב- 2021 (על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע”מ), ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה. בעת הגשת בקשה על ידי בעל שליטה, יוצגו למבקש, הנתונים הרלבנטיים של כל החברות שבשליטתו. בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות (בהתייחס לבעלי שליטה) להגיש את הדוחות התקופתיים למע”מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק.

שינויים במערכת הבקשות למענקי רשת בטחון כלכלית לעצמאים

ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג למבקש אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת, בשל הסיבות הבאות: חופשת לידה/שמירת הריון בתקופת הבסיס, שירות מילואים בתקופת הבסיס, עסקה הונית בחודשים ינואר פברואר 2021 (תקופת הזכאות).

בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, ולצורך בדיקת הזכאות למענק, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע”מ לשנת המס 2019 ולשנת המס האחרונה 2020. בנוסף, העוסק ימלא באזור האישי את נתוני המחזור העסקי לחודשים ינואר פברואר 2021 (לפי סיכום הקבלות/ ספר פדיון יומי) . במקרה של אי זכאות בשל אי הגשת דוחות, יוכל העוסק להיכנס שוב לאזור האישי לצורך הגשת הבקשה לאחר הגשת הדוחות.

כתבנו מוסיף כי בהתאם לחקיקה, חישוב המענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות (הסוציאלי) לתקופת הזכאות ינואר פברואר 2021 ואילך, יבוצע לפי נתוני ההכנסות שנכללו בדוח לשנת 2019 בלבד. כמו כן, בעקבות תיקון חקיקה שעבר לאחרונה, החל ממענקי ינואר פברואר לא תישלל הזכאות למענקי השתתפות בהוצאות עקב אי קבילות פנקסים.

הגשת בקשה מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *