מס הכנסה על מענקי קורונה רשת בטחון כלכלית לעצמאים

מס הכנסה על מענקי קורונה רשת בטחון כלכלית לעצמאים

לקראת סוף שנת המס 2020 רשות המיסים מחדדת את נושא תשלום מס הכנסה על מענקי קורונה רשת בטחון כלכלית לעצמאים לרבות מס ערך מוסף וביטוח לאומי. אתר המיסים של ישראל עושה לכם סדר בחשבוניות, כמה מס נשלם על מענק ולאיזו רשות. החדשות הטובות- תשלומי המס יידחו לשנת 2021 בדוח לשנת המס 2020. 

מס הכנסה מענק קורונה לעצמאים

מס הכנסה מענק קורונה לעצמאים

מענק הוצאות קבועות כמה מס הכנסה וביטוח לאומי 

מי שלא קבל מענקים בעת המשבר הכלכלי 2020 פטור מכל תשלום בעבורם. אבל המציאות הכלכלית של ישראל מרבית העצמאים ובעלי העסקים קבלו עשרות אלפי שקלים וכעת לקראת סוף שנה הגיע הזמן להתחשבן מול מס הכנסה ביטוח לאומי ומס ערף מוסף על הסכומים שאותם נשלם בחזרה למדינה. האם כולם ישלמו ישלמו וכמה על כך במדריך להחזרי מס לעצמאים באתר המיסוי הישראלי. 

מענק הוצאות קבועות ומענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה אופן סיווג ההכנסה

עצמאים בעלי עסק קטן 

מענקים אלה, מהווים הכנסה חייבת במס בהתאם למקור בגינו התקבלו. לדוגמה, עוסק שהמחזור שנפגע כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה הינו מעסק או משלח יד, המענק יחויב בהתאם לסעיף בפקודת מס הכנסה. 

לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים

חייב המס שולי! המענק הוא הכנסה לכל דבר ועניין לתשלום מס הכנסה  לפי סעיף 2(1 )או 2(2 )לפקודת מס הכנסה. 

תשלום מס ערך מוסף על מענקי רשת בטחון כלכלית לעצמאים

החקיקה קבעה הן לגבי מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה, והן לגבי מענקי הוצאות קבועות, כי מענקים אלה לא ייחשבו לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף. לפיכך, מענקים אלה אינם חבים במע”מ ולא ייכללו ב”מחזור העסקאות”. או במילים אחרות- אין מע”מ על מענקי רשת בטחון סוציאלית. 

מקדמות מס הכנסה על מענקי הוצאות ופעימות לעצמאים 

לאור האמור בסעיף הקודם, אין צורך לכלול את המענקים ב”מחזור העסקאות” לעניין דיווח על מקדמות על פי סעיף 175 לפקודה.

תשלומי ביטוח על מענק הוצאות לעצמאים ועסקים 

 

מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה והתוספת לעסק קטן פעימה 3 לעסקים קטנים אינם חייבים בביטוח לאומי.

ניהול ספרים ואישור וניכוי מס במקור 2020 הדפסה מאתר מס הכנסה 

מקבלי מענק ים החייבים בניהול ספרים, נדרשים להוציא קבלה במועד קבלת התשלום.  מענק הוצאות קבועות )לא כולל מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן מהמענק מנוכה מס במקור, בהתאם לאישור הקיים בידי העוסק )לעוסק הזכאי לפטור מניכוי מס במקור לא מנוכה מס(, עד לשיעור מרבי של 20% מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן מתשלומים אלה לא מנוכה מס במקור.

חדשות מס הכנסה על מענקי קורונה רשת בטחון כלכלית לעצמאים כמה אחוז מס נשלם למס הכנסה ביטוח לאומי ומע”מ על מענקי השתתפות בהוצאות פעימה שלישית ורשת בטחון כלכלית

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *