טופס 135 לשנת 2020 להורדה מס הכנסה

טופס 135 לשנת 2020 להורדה מס הכנסה עם הנחיות

אתר המיסים של ישראל טופסי מס הכנסה להורדה והדפסה. מעודכנים תמיד. מעמוד זה ניתן להוריד את טופס 135 לשנת 2020 המעודכן של רשות המיסים. הטופס הוא למעשה דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2020 . את הטופס ניתן להוריד מסוף עמוד זה. שימו לב זוהי הגרסה המעודכנת ביותר! 

טופס 135 לשנת 2020 להורדה דוח שנתי רשות המיסים מידע למייצגים

טופס 135 לשנת 2020 להורדה דוח שנתי רשות המיסים מידע למייצגים

מי צריך הגיש דוח שנתי באמצעות טופס 135

טופס זה מתאים ליחיד המבקש החזר מס ואינו חייב בהגשת דוח שנתי. הטופס אינו מיועד לבעל הכנסות מעסק, לבעל הכנסה מחו”ל, לבעל שליטה, למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה, חבר קיבוץ, לבעל הכנסות מנאמנות, או למי שהיה לו שבח חייב או רווח הון שאינו ני”ע סחירים

הכירו את הנושאים החשובים בדוח השנתי באמצעות הטופס

הכנסות חייבות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים, להלן מס שולי, לפי מדרגות מס 2020, הנקראות גם שיעורי מס מיגיעה אישית.

כל הכנסה כזו יש לדווח לפי מספר המשבצת בטופס.

150/170 :יש לרשום הכנסה שאינה ממשכורת, כגון שכר סופרים, מרצים, שכר אומנים או דירקטורים , אם לא נדרשות הוצאות כנגד הכנסה זו. אם הנך דורש/ת הוצאות, עליך למלא טופס 1301 – דו”ח שנתי ליחיד ונספח א לטופס זה.

250/270 :יש לרשום תקבולים והחזרים חייבים במס ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, דמי שמירת היריון, תגמולי מילואים, דמי פגיעה בעבודה וכו’, שלא התקבלו כשכיר.

צירוף טופסי 106 לטופס 135

תגמולי מילואים, דמי פגיעה בעבודה וכו’, שהתקבלו כשכיר ולא מופיעים בטופס 106 .במשבצת 194/196 :יש לרשום תקבולים והחזרים חייבים במס ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, דמי שמירת היריון,

158/172 :יש להעביר מטופסי 106 את סך כל התשלומים החייבים במס ולכלול את התשלומים ששולמו לך מב”ל כשכיר. הסעיף בטופס 106 זהה למספר המשבצת בדו”ח.

חשוב לזכור ולדווח נכון ( בחלק מהמקרים רצוי להתייעץ עם פקיד שומה או מייצג במס הכנסה ) אם היה לך בשנת המס יותר ממעביד אחד, אשר שילם לקופ”ג או לקרן השתלמות, או ששילמת עבור ביטוח מפני אובדן כושר עבודה עליך להגיש נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות ולקופת גמל טופס 134.

068/069 :יש להעביר מטופסי 106 את סך כל התשלומים עבור עבודה במשמרות. הנך זכאי להנחה במס עבור הכנסה זו.

258/272 :יש לרשום את הסכום החייב במס ממענקי פרישה או מקצבאות, מקופות גמל, מחברת ביטוח, ממעבידים לשעבר או קצבת אובדן כושר עבודה או מקצבאות שאירים שאינן מהמוסד לביטוח לאומי. אין לכלול פנסיה שלא ממעביד או מקופת גמל.

יש לצרף את האישורים הנדרשים אם קיבלת מענק פרישה – יש לצרף טופס 161. 

טופס 135 לשנת 2020 להורדה דין וחשבון שנתי מקוצר טופסי רשות המיסים

אתר המיסים של ישראל מידע למייצגים ומגישי דוחות מס הכנסה. טופס 135 לשנת 2020 להורדה מס הכנסה להגשת דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2020 עם הנחיות לכיצד להגיש את הטופס, כהנסות חייבות, הכנסות פטורות פורמט להגשה מעודכן

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *