שכר מינימום 2013

שכר מינימום 2013 מוצג בטבלאות להלן . כל מעביד מחוייב לשם לעובד לפי מעמדו והיקף העסקתו שכר שלא יקטן משכר מינימום 2013. בעמוד זה מוצגות טבלאות שכר מינימום 2013 .

“שכר מינימום 2013 “,המשולם עבור חודש עבודה מלא נקבע לפי % 47.5  מהשכר הממוצע במשק והוא מתעדכן ב 1 לאפריל בכל שנה  לפי חוק שכר מינימום;

“שכר מינימום 2013 יומי” – החלק ה-25 של שכר המינימום 2013 לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה21.66 של שכר מינימום 2013 לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

“שכר מינימום 2013 לשעה ” – החלק ה- 186 של שכר המינימום (לנוער עובד: החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי לנוער).

 לנוסח חוק המלא  – חוק שכר מינימום לחץ כאן   | לשכר מינימום באתר ההסתדרות הכללית

 

שכר מינימום לחודש
נובמבר-13
מגיל 18 ומעלה 4,300.00
עד גיל 16 3,010.00
מגיל 16 עד 17 3,225.00
מגיל 17 עד 18 3,569.00
חניכים 2,580.00
שכר מינימום ליום
נובמבר-13
מס’ ימי עבודה בשבוע 6
מגיל 18 ומעלה 172
עד גיל 16 120.4
מגיל 16 עד 17 129
מגיל 17 עד 18 142.76
חניכים 103.2
שכר מינימום לשעה
נובמבר-13
מגיל 18 ומעלה 23.12
עד גיל 16 17.4
מגיל 16 עד 17 18.64
מגיל 17 עד 18 20.63
חניכים 14.91

 

יועץ משכנתא חוסך לך המון כסף לחץ כאן

יועץ משכנתא חוסך לך המון כסף לחץ כאן

 

 

הגדרות

בחוק זה –

“ארגון עובדים יציג”, “הסכם קיבוצי”, “הסכם קיבוצי כללי” ו-“צו הרחבה” – כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז – 1957);

“השכר הממוצע” – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ”ח – 1968);

“השר” – שר העבודה והרווחה;

“חוק ההתיישנות” – חוק ההתיישנות, התשי”ח-1958;

“חוק הגנת השכר” – חוק הגנת השכר, התשי”ח-1958;

“חוק העונשין” – חוק העונשין, התשל”ז-1977;

“חוק סדר הדין הפלילי” – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב- 1982;

“חוק שעות עבודה ומנוחה” – חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951;

“מעסיק בפועל” ו”קבלן כוח אדם” – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ”ו-1996;

“פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)” – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ”ט-1969;

{בתוקף עד 31 במאי 2006}
“שכר מינימום”, לחודש – 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל על פי חוק זה;

{בתוקף מ-1 ביוני 2006}
“שכר מינימום”, לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) בתקופה שמיום ה’ בסיון התשס”ו (1 ביוני 2006) עד יום י”ב בניסן התשס”ז (31 במרץ 2007) – סכום השווה ל-3,585.18 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה על-פי סעיף 4;

(2) בתקופה שמיום י”ג בניסן התשס”ז (1 באפריל 2007) עד יום כ”ז בסיוון התשס”ח (30 ביוני 2008) – סכום השווה ל- 3,710.18 שקלים חדשים או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום י”ג בניסן התשס”ז (1 באפריל 2007) כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4, לפני הגבוה מביניהם;

(3) בתקופה שמיום כ”ח בסיוון התשס”ח (1 ביולי 2008) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשס”ו-2006 – סכום השווה ל-3,850.18 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה על פי סעיף 4;

{בתוקף מ-1 ביולי 2011}
“שכר מינימום”, לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) בתקופה שמיום כ”ט בסיוון התשע”א (1 ביולי 2011) עד יום ח’ בניסן התשע”ב (31 במרס 2012) – סכום השווה ל-4,100 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);

(2) בתקופה שמיום ט’ בניסן התשע”ב (1 באפריל 2012) עד יום י”ד בתשרי התשע”ג (30 בספטמבר 2012) – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום ט’ בניסן התשע”ב (1 באפריל 2012), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

(3) בתקופה שמיום ט”ו בתשרי התשע”ג (1 באוקטובר 2012) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע”א-2011 – סכום השווה ל-4,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;

“שכר מינימום יומי” – החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן ששה ימים, והחלק ה- 2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

“שכר מינימום לשעה” – החלק ה-186 של שכר המינימום.

2. הזכות לשכר מינימום

(א) עובד שמלאו לו 18 שנים (להלן – עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין.

(ב) עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

(ג) נעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א), בשיעור יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם הוא זכאי לקבל תשלום בעד זמן ההיעדרות לפי דין, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות המחייבות קופת גמל (בסעיף זה – ההסדר), יהיה התשלום לפי ההוראות ההסדר.

3. חישוב השכר לענין שכר המינימום

(א) השכר שיובא בחשבון לענין סעיף 2 יהיה שכר העבודה שמשלם מעביד לעובדו בעד יום עבודה רגיל כנהוג במקום עבודתו.

(ב) לענין סעיף קטן (א) יובאו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

(1) שכר יסוד או שכר משולב;
(2) תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;
(3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,

ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י”ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש”ל ונסיעות שמשלם המעביד.

(ג) בוטל.

(ד) לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף קטן (ב)(1) ו- (2), או לפי חלק מהם, יחושב השכר לענין סעיף קטן (א) לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

4. הגדלת שכר המינימום

שכר המינימום יוגדל לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות או תוספת שכר אחרת, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים; תחילת ההגדלה תהיה ביום תחילת התוספות כאמור.

5. אי הפחתת שכר מינימום

סכום שכר המינימום לא יפחת בשום מקרה עקב עדכונו על פי חוק זה.

6. פרסום שכר המינימום

השר יפרסם ברשומות הודעה בדבר –

{בתוקף עד 31 במאי 2006}
(1) שכר המינימום המעודכן ליום 1 באפריל של כל שנה.
(2) בוטל.
(3) שכר המינימום המוגדל לפי הוראות סעיף 4 ומועד תחילתו.

{בתוקף מ-1 ביוני 2006}
(1) שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2) ו-(3) להגדרה “שכר מינימום”, לחודש;
(2) בוטל.
(3) שכר המינימום המוגדל לפי הוראות סעיף 4 ומועד תחילתו.

{בתוקף מ-1 ביולי 2011}
(1) שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2) ו-(3) להגדרה “שכר מינימום”, לחודש;

6א. הזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל

(א) זכות עובד של קבלן כוח אדם לתשלום שכר מינימום כאמור בסעיף 2, תחול גם כלפי המעסיק בפועל אם התקיים אחד מאלה:

(1) העובד דרש בכתב מקבלן כוח האדם את תשלום שכר המינימום, מסר למעסיק בפועל הודעה בכתב ולפיה מסר את הדרישה האמורה, ושכר המינימום לא שולם על ידי קבלן כוח האדם עד תום 21 ימים ממועד מסירת ההודעה; דרישה והודעה כאמור יכול שיימסרו גם על ידי ארגון עובדים כאמור בסעיף 7 או, אם העובד הסכים לכך, על ידי ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים;
(2) מפקח עבודה מסר למעסיק בפועל הודעה בכתב כי יש לו מידע ולפיו עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצלו לא קיבל שכר מינימום, ושכר המינימום לא שולם על ידי קבלן כוח האדם עד תום 21 ימים ממועד מסירת ההודעה;
(3) העובד הגיש תובענה בשל הפרת חוק זה נגד קבלן כוח האדם ונגד המעסיק בפועל, גם אם לא נמסרו קודם לכן הודעה או דרישה בהתאם לפסקה (1) או (2) לפי הענין, ושכר המינימום לא שולם על ידי קבלן כוח האדם עד תום 21 ימים ממועד מסירת התובענה למעסיק בפועל.

(ב) על אף האמור בהגדרה “היום הקובע” שבחוק הגנת השכר יהיה “היום הקובע”, לענין תשלום השכר לפי סעיף זה בידי המעסיק בפועל – היום התשיעי שלאחר תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א)(1), (2) או (3), לפי הענין.

6ב. מודעה

(א) מעביד יציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה כפי שקבע השר לפי סעיף קטן (ב), ובה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק זה.

(ב) השר יקבע, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת השר, יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את נוסח המודעה ובה גובה שכר המינימום כתוקפו מעת לעת וכן המען ומספר הטלפון של האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה והרווחה.

(ג) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב) השר רשאי, בדרך האמורה באותו סעיף קטן לקבוע –

(1) את השפות שבהן תוצג המודעה, לגבי כלל המעסיקים או סוגים מהם;
(2) דרכים חלופיות או נוספות להצגת המודעה לגבי סוגי מעבידים;
(3) סוגי מעבידים אשר יהיו פטורים מחובת הצגת המודעה.

(ד) מעביד שאינו מקיים את חובתו לפי סעיפים קטנים (א), (ג)(1) או (2), ואיננו פטור לפי סעיף קטן (ג)(3), דינו – הקנס האמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין, וקנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל שבוע שבו נמשכת העבירה מיום שמפקח עבודה הודיע למעביד בכתב כי הוא אינו קיים את חובתו לפי סעיף זה; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

7. זכות תביעה

תביעת עובד לתשלום שכר מינימום יכול שתוגש לבין הדין לעבודה בידי העובד או בידי ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור – בידי ארגון העובדים שהעובד חבר בו.

7א. הגנה על מתלונן

לא יפגע מעביד בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו ולא יפטרו מהעבודה מחמת תלונה או תביעה שהגיש העובד על הפרת הוראה מהוראות חוק זה או מחמת שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה כאמור.

7ב. חזקות

בדיון באישום או בתובענה לפי חוק זה נגד מעביד, חזקה היא כי בכל אחד מאלה לא שילם המעביד שכר מינימום, אלא אם כן הוכיח אחרת:

(1) הנאשם או הנתבע לא הציג רישום נוכחות המתייחס לעובד, אם הוא מחויב ברישום הנוכחות של אותו עובד לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה, או בית משפט;

(2) הנאשם או הנתבע לא נתן לעובד תלוש שכר כאמור בסעיף 24 לחוק הגנת השכר או לא הציג פנקס שכר כאמור בסעיף 24 לאותו חוק, אם הוא מחויב במסירת תלוש שכר ובניהול פנקס שכר לפי אותו חוק, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה או בית משפט;

(3) הנאשם או הנתבע לא ציין בתלוש השכר שנתן לעובד או בפנקס השכר שניהל לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר, את ערך השכר המשתלם לעובד בעד שעת עבודה; החזקה לפי פסקה זו תחול רק בהתקיים שניים אלה:

(1) המעביד מחויב במתן תלוש שכר או בניהול פנקס שכר לפי חוק הגנת השכר;
(2) על העובד חל חוק שעות עבודה ומנוחה, למעט כאשר העובד מקבל שכר כולל לפי הסכם קיבוצי שאושר בהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת השכר.

8. פיצויים מוגדלים

בין הדין לעבודה רשאי לחייב מעביד שהלין שכר מינימום לשלם לעובד פיצויי פיצויי הלנת שכר מוגדלים, ככל שייראה לו צודק בנסיבות הענין.

8א. צו מניעה וצו עשה

על אף הוראות בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א- 1970, רשאי בית הדין לעבודה בתובענה על הפרת הוראות סעיף 7א, ליתן צו מניעה או צו עשה אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת; בבואו ליתן צו כאמור יביא בית הדין בחשבון, בין היתר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה.

9. סייג לתביעה

על אף האמור בכל הסכם, קביעת שכר המינימום לפי חוק זה או עדכונו לא ישמשו כשלעצמם עילה לתביעה להעלאת שכר עבודה של עובד מעל שכר המינימום או להפרשיות כלשהי בשל קביעת שכר המינימום עו עדכונו.

10. שכר ממוצע

(א) לענין חישוב שכר הצמוד לפי דין או הסכם לשכר הממוצע, ולענין העלאתו, לא יובאו בחשבון שינויים בשכר הממוצע שנבעו משינוי שחל בשכר המינימום, כפי שהוא ביום ב’ בניסן התשמ”ז (1 באפריל 1987), לעומת שכר המינימום ששולם לרוב העובדים ערב תחילתו של חוק זה או שנבעו משינוי שחל בשכר המינימום עקב עדכונו.

(ב) השר ושר האוצר יפרסמו ברשומות הודעה בדבר שינויים בשכר הממוצע שלא יובאו בחשבון לענין סעיף קטן (א).

11. שמירת זכויות

חוק זה, למעט סעיפים 9 ו- 10, בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או חוזה עבודה ולא לגרוע ממנה.

12. איסור התניה

זכותו של עובד, לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור.

13. המדינה כמעביד

לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד אחר.

14. עונשין – מעביד

מעביד שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

14א. עונשין – מעסיק בפועל

(א) הועסק עובד בידי קבלן כוח אדם, ולא שולם לו שכר מינימום, דינו של המעסיק בפועל – מאסר שישה חודשים או מחצית הקנס האמור בסעיף 14, ובלבד שהתקיים האמור באחת מהפסקאות (1), (2) או (3) בסעיף 6א(א).

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מאחריות קבלן כוח אדם לפי סעיף 14.

14א. אחריות מעביד בפועל

נעברה עבירה לפי חוק זה בידי קבלן כוח אדם, יואשם בעבירה גם מי שהעסיק את העובד בפועל, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה. בסעיף זה, “קבלן כוח אדם” – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ”ו-1996.

15. אחריות מנהלים

נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

15א. התיישנות אזרחית ופלילית – מעסיק בפועל

(א) לענין חוק ההתיישנות, יראו את היום שבו קבלן כוח אדם הפר את חובתו לשלם את שכר המינימום, כיום שבו נולדה עילת התובענה נגד המעסיק בפועל, לפי סעיף 6א.

(ב) לענין סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי, יראו את היום שבו קבלן כוח אדם ביצע עבירה לפי סעיף 14, כיום ביצוע העבירה בידי המעסיק בפועל לפי סעיף 14א.

15ב. מפקחי עבודה

(א) השר ימנה מבין עובדי משרדו, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה (בחוק זה – מפקחי עבודה).

(ב) לשם מילוי תפקידיו לפי חוק זה רשאי מפקח עבודה –

(1) לדרוש ממעביד, ממעסיק בפועל או מאדם אחר הנוגע בדבר, למסור לו מידע ומסמכים או העתקם, הנוגעים לביצוע הוראות חוק זה;
(2) לדרוש מכל אדם כאמור בפסקה (1) למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו ושהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;
(3) להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מועסקים בו בני אדם, או שמתנהל בו עסקו של מעביד, לרבות עסקו של קבלן כוח אדם ולערוך בו בדיקה.

(ג) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח עבודה –

(1) לחקור אדם שלדעתו יש לו מידע הקשור לביצוע העבירה;
(2) לתפוס חפץ, לרבות מסמך הקשור לביצוע העבירה.

(ד) על חקירה לפי סעיף קטן (ג)(1) יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), ועל דבר שנתפס לפי סעיף קטן (ג)(2) יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש).

15ג. הפרעה למפקח עבודה

(א) המפריע למפקח עבודה במילוי תפקידו לפי חוק זה, דינו – מאסר שישה חודשים.

(ב) מי שאינו ממלא אחר דרישת מפקח עבודה לפי סעיף 15ב, דינו – מאסר שישה חודשים, ונוסף על כך קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי היום שקבע המפקח למילוי הדרישה.

15ד. חובת רשות ציבורית

(א) בסעיף זה, “רשות ציבורית” – כמשמעותה לפי סעיף 38א(א) לחוק עבודת הנוער, התשי”ג-1953.

(ב) רשות ציבורית תכלול בחוזה שייכרת בינה לבין קבלן המבצע עבודה בעבורה או הנותן שירותים לפי הזמנתה (בסעיף זה – קבלן מבצע), סעיף הקובע כי הפרת הוראות חוק זה על ידי הקבלן המבצע לגבי עובד המועסק על ידו לשם ביצוע חוזה כאמור מהווה גם הפרת החוזה.

16. נוער עובד

(א) השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים; תקנות כאמור יכול שיהיו דרך כלל, לפי סוגי עובדים או לפי סוגי מעבידים.

(ב) בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שייקבע שכר מינימום בשעורים נמוכים מהאמור בחוק זה ויכול שייקבעו בהן כללים לחישוב שכר המינימום השונים מן האמור בחוק זה, לרבות בדבר רכיבי השכר שיובאו בחשבון.

17. מפעלים מוגנים

(א) הוראות חוק זה יחולו לגבי עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף בתקציבם, בין אם מלאו להם 18 שנים ובין אם לאו, אם קבע כך שר העבודה והרווחה בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, דרך כלל או לסוגים; בתקנות כאמור יכול שייקבע שכר מינימום הנמוך מהאמור בחוק זה.

(ב) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה על עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות אף שאינם מועסקים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף קטן (א), ויכול שיקבע שכר מינימום לעובדים כאמור או לסוגים מהם, בשיעורים נמוכים מהאמורים בחוק זה.

18. ביצוע ותקנות

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(ב) תקנות בענינים המפורטים להלן יקבע השר, דרך כלל או לסוגים באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

(1) תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו אינו משתלם על בסיס של חודש, יום או שעה, ודרכי חישובו;
(2) תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו משתלם בחלקו על בסיס של חודש, יום או שעה ובחלקו על בסיס אחר;
(3) הוראות נוספות או משלימות לענין תשלום שכר המינימום וחישובו.

(ג) השר, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם, לדעת השר, יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי ושכר מינימום לשעה, ויכול שיקבע לענין זה הוראות השונות מהאמור בחוק זה.

18א. סמכות שיפוט

לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות חוק זה.

19. תיקון חוק בית הדין לעבודה

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 3), בתוספת השניה , בסופה יבוא: חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987″.

20. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום ב’ בניסן התשמ”ז (1 באפריל 1987).

21. הוראת שעה

(א) על אף האמור בהגדרת “שכר מינימום” שבסעיף 1 יהיה שכר המינימום –

(1) ביום תחילתו של חוק זה – סכום של 525 שקלים חדשים;
(2) ביום ח’ בתשרי התשמ”ח (1 באוקטובר 1987) – סכום של 551 שקלים חדשים; הוראה זו אינה באה לגרוע מהוראות סעיף 4.

(ב) הוראות סעיף 10 יחולו גם לגבי השינוי בשכר המינימום שיחול לפי לפי סעיף קטן (א)(2).

תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ”ח-1987

תיקון (21 בנובמבר 1995) ק”ת 5714: תקנה 5א, תקנה 6. תיקון (17 בדצמבר 1998) ק”ת 5942: תקנה 3, תקנה 4.

1. הגדרות

“חניך” – חניך משמעותו בחוק החניכות, התשי”ג-1953 (להלן – חוק החניכות) שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, הלומד לפחות יומיים בשבוע בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות;

“נער עובד” – עובד שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לרבות נער העובד על פי חוק החניכות שאינו חניך כמשמעותו בתקנות אלה.

2. תחולת החוק

החוק יחול על נערים עובדים ועל חניכים בכפוף לשינויים המפורטים בתקנות אלה.

3. בוטל

4. שכר מינימום לנער עובד

שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

(א) לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;

(ב) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;

(ג) לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה – 83%.

5. שכר מינימום לחניך

שכר המינימום שישולם לחניך המועסק במשרה מלאה הוא 60% משכר המינימום כמשמעותו בחוק.

5א. שכר מינימום לשעה

שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי החל עליו לפי תקנות 3 עד 5, לפי הענין.

6. משרה מלאה

לענין תקנות אלה יראו חניך או נער עובד כמועסק במשרה מלאה, אם הוא מועסק 40 שעות בשבוע; חניך ונער עובד המועסקים במשרה חלקית, יהיו זכאים לחלק היחסי של שכר המינימום כאמור בתקנות 3 עד 5 בהתאם לחלקיות המשרה.

7. רכיבי שכר מינימום

הוראות סעיף 3(ב)(3) ו-(ג) לחוק לא יחולו לגבי נער עובד וחניך.

תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ”ט-1998

תקנות חדשות (17 בדצמבר 1998) ק”ת 5942.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ג) לחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. חישוב שכר מינימום יומי

על אף האמור בסעיף 1 לחוק לא יפחת שכר המינימום היומי מהשכר שהיה משתלם לאותו עובד אילו חושב על בסיס שכר המינימום לשעה כאמור בסעיף 1 לחוק.

2. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומן.

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס”ב-2002

תקנות חדשות (21 בפברואר 2002) ק”ת 6154.
תיקון (29 בדצמבר 2009) ק”ת 6844, תקנות שונות והתוספת לתקנות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) ו-18 לחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה –

“עובד עם מוגבלות” – עובד שהוא בעל מגבלה גופנית, נפשית או שכלית שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998, אשר מועסק או מיועד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן שהאוצר משתתף בתקציבו;

“המנהל” – המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

“שכר מינימום” – שכר המינימום שהיה חל על העובד עם מוגבלות בתפקיד ובהיקף המשרה שהוא מועסק או מיועד להיות מועסק בהם, אלמלא חלו עליו תקנות אלה;

“שכר מינימום מותאם” – כמשמעותה בתקנה 4.

2. תחולת החוק

החוק יחול על עובדים עם מוגבלות בכפוף לשינויים המפורטים בתקנות אלה.

3. בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם

(א) עובד עם מוגבלות או מי שמוסמך או מורשה לפעול בשמו לענין זה, רשאי לפנות אל המנהל בבקשה למתן החלטה על שכר מינימום מותאם לאותו עובד; בקשה כאמור תוגש לפי הטופס שבתוספת.

(ב) בתקנה זו, “מי שמוסמך או מורשה לפעול בשם עובד עם מוגבלות” – למעט מעביד שאינו גורם שיקומי מלווה, כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז-2007.

4. החלטת המנהל

(א) הוגשה למנהל בקשה כאמור בתקנה 3, ושוכנע המנהל כי יכולת עבודתו של העובד עם מוגבלות פחותה, עקב מוגבלותו, מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד בשיעורים הקבועים להלן, יחליט על שכר מינימום מותאם לגביו בשיעור המתאים מבין המפורטים להלן:

(1) יכולת עבודה בשיעור העולה על 19 אחוזים ואינו עולה על 30 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 30 אחוזים משכר המינימום;
(2) יכולת עבודה בשיעור העולה על 30 אחוזים ואינו עולה על 40 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 40 אחוזים משכר המינימום;
(3) יכולת עבודה בשיעור העולה על 40 אחוזים ושאינו עולה על 50 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 50 אחוזים משכר המינימום;
(4) יכולת עבודה בשיעור העולה על 50 אחוזים ואינו עולה על 60 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 60 אחוזים משכר המינימום;
(5) יכולת עבודה בשיעור העולה על 60 אחוזים ואינו עולה על 70 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 70 אחוזים משכר המינימום;
(6) יכולת עבודה בשיעור העולה על 70 אחוזים ואינו עולה על 80 אחוזים – 80 אחוזים משכר המינימום;

(ב) המנהל רשאי ליתן החלטתו:

(1) לפרק זמן קצוב שיצוין בה;
(2) לסוגי תפקידים או עבודות שיצוינו בה.

5. הפניית העובד לגורמי אבחון

המנהל רשאי לדרוש מעובד עם מוגבלות, שהגיש בקשה לפי תקנה 3 או שהוגשה בשמו, להתייצב לפניו או לפני גורם רפואי או גורם העוסק באבחון כושר עבודה שהורה עליו המנהל, לצורך קבלת ממצאיו וכן רשאי הוא לדרוש מן העובד לחתום על כתב ויתור סודיות בהקשר זה, ולהמציא למנהל כל מסמך רפואי או אחר הנוגע למוגבלותו, ובלבד שהעובד לא יחויב בתשלום בגין אבחון או בדיקה כאמור.

6. מסירת ההחלטה

(א) החלטה מנומקת בכתב בבקשה תינתן בתוך 135 ימים מתחילת ההעסקה, ובלבד שלעניין בקשה שהוגשה אחרי שחלפו 90 ימים מתחילת ההעסקה, תינתן החלטה בבקשה בתוך 45 ימים מיום שהוגשה או מיום שנתקבלו כל הממצאים והמסמכים האמורים בתקנה 5, אם נתבקשו, לפי המאוחר מביניהם.

(ב) המנהל ימסור למעביד הודעה בדבר גובה שכר המינימום המותאם שנקבע לעובד.

(ג) בהחלטה כאמור בתקנת משנה (א) יודיע המנהל לעובד על זכותו להשיג על ההחלטה לפי נוהל שעליו הורה המנהל, וכן על זכותו לערער עליה לבית הדין האזורי לעבודה, בתוך 45 ימים מיום שההחלטה נמסרה לו.

7. שכר המינימום המותאם

נמסרה החלטת המנהל כאמור בתקנה 6, יהיה שכר המינימום לעובד עם מוגבלות שבענינו ניתנה ולגבי התפקיד או סוגי התפקידים או העבודות שלגביהם ניתנה, שכר המינימום המותאם שצוין בה, ואם ניתנה ההחלטה לפרק זמן קצוב – לפרק הזמן שנקצב בה, והכל מיום הגשת הבקשה לשכר המינימום המותאם, למעט בנסיבות כאמור בתקנה 9(ג).

8. עדכון שכר המינימום המותאם או ביטולו

חל שינוי ביכולת עבודתו של עובד עם מוגבלות שבענינו ניתנה החלטה כאמור בתקנה 4 או שחדל להיות עם מוגבלות, רשאי העובד, או מי שמוסמך או מורשה לפעול בשמו לענין זה, לפנות אל המנהל בבקשה לשינוי החלטתו או ביטולה, ובלבד שחלפו 90 ימים לפחות מיום מתן ההחלטה; בקשה כאמור תוגש בדרך שהוגשה בקשה לפי תקנה 3 והחלטה בה תינתן לפי תקנה 4, הכל בשינויים המחויבים.

9. שכר מינימום מותאם בתקופת הביניים

(א) הוגשה למנהל בקשה כאמור בתקנה 3, יהיה שכר המינימום המותאם של העובד אחד מהשיעורים המפורטים בתקנה 4, אם הוסכם כך בין המעסיק והעובד או מי שמוסמך לפעול בשמו (להלן – שכר המינימום המותאם בתקופת הביניים), לתקופה שעד למסירת החלטת המנהל כאמור בתקנה 6.

(ב) החליט המנהל על שכר מינימום מותאם בשיעור השונה משכר המינימום המותאם בתקופת הביניים, ישלים המעסיק את שכר העובד או יפחית משכרו, לפי הענין, באופן שהעובד יקבל את שכר המינימום המותאם ממועד הגשת הבקשה.

(ג) הגיש העובד בקשה לפי תקנה 3 לא יאוחר משלושים ימים מיום תחילת העסקתו, לא יחול האמור בתקנת משנה (ב), ושכר המינימום המותאם לעובד כפי שקבע המנהל לפי תקנה 4, בשיעור השונה משכר המינימום המותאם בתקופת הביניים, יחול ממועד מסירת ההחלטה.

10. תחילה ותחולה

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן והן יחולו על שכר שישולם בגין תקופת עבודה שלאחר תחילתן.

תוספת
(תקנה 3)

בקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות

לכבוד
המנהל הכללי, משרד העבודה והרווחה
ירושלים

אני מגיש בזה בקשה להחלטה על שכר מינימום לעובד עם מוגבלות.

שם מגיש הבקשה: ……………… ת”ז ……………….. (אם הבקשה
מוגשת בידי מי שאינו העובד, יש לצרף כתב מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח
חתום ביד העובד לפי הנספח לטופס זה, לפי העניין).

מענו: …………………….

שם העובד עם מוגבלות: ………………… ת”ז …………………..

מענו: ……………………. תאריך לידתו …………………

סוג מוגבלות העובד: ……………….. (יש לצרף מסמכים המאמתים את סוג המוגבלות ודרגתה).

מקום העבודה שבו העובד מועסק או מיועד להיות מועסק: ………………..

מען מקום העבודה: ………………………………..

העובד מועסק/מיועד להיות מועסק (מחק את המיותר) במקום העבודה מיום: ……

התפקיד שבו העובד מועסק/מיועד להיות מועסק (מחק את המיותר):

……………….. במקום העבודה הנ”ל חל/לא חל (מחק את המיותר) הסכם קיבוצי/הסכם עבודה שאינו קיבוצי (מחק את המיותר) הקובע את שכר עבודתו של העובד נושא בקשה זו.

אם חל הסכם כאמור, שכר עבודתו או שכר עבודתו המיועד של העובד עם מוגבלות לפיו הוא ………………….. (יש לציין אם השכר הוא על בסיס חודשי, יומי או שכר שעה).

העובד עם מוגבלות מועסק או מיועד להיות מועסק במעמד קבוע/זמני/אחר ……. ………………………. (מחק את המיותר).

העובד עם מוגבלות מועסק או מיועד להיות מועסק במשרה מלאה/חלקית ………. ………………………. (מחק את המיותר וציין את היקף המשרה אם היא חלקית). ידוע לי/לעובד שאם ייקבע שיכולת העבודה שלי/של העובד פחותה ב-20 אחוזים לפחות מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד, יחליט המנהל (מנכ”ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה) או מי שהוא הסמיך לכך, על שיעור שכר מינימום מופחת שמותאם ליכולת העבודה שנקבעה לי/לעובד, לפי התקנות. כמו כן, ידוע לי/לעובד, כי לצורך קביעת שכר מינימום מותאם ייעשו גם פעולות אבחון הכוללות, בין השאר, תצפיות במקום העבודה, שיחות עם המעביד ולעתים עם עמיתים לעבודה, וכן ייערכו מבחני כישורים, ככל הנדרש.

.........................          ..........................
תאריך                  חתימת מגיש הבקשה

נספח
ייפוי כוח

אני החתום מטה ………………. ת”ז …………, שנת לידה ……….
מייפה את כוחו/ה של …………….., ת”ז/ע”ר/ח”פ ……….. לפעול
בשמי לעניין בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם (להלן – הבקשה) לפי תקנות שכר
מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס”ב- 2002 (להלן – התקנות), לעבודתי אצל …………., בתפקיד ………… .

..........................  ..................  ..................
שם פרטי ושם משפחה של העובד    תעודת זהות       חתימה

..........................  ..................  ..................
שם פרטי ושם משפחה של       תעודת זהות       חתימה
 האפוטרופוס

תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס”ה-2005

תקנות חדשות (23 באוגוסט 2005) ק”ת 6416.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם, לדעתי, יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. המודעה

מודעה כאמור בסעיף 6ב לחוק (להלן – המודעה), תיערך לפי הנוסח שבתוספת ואולם המעביד יעדכן את סכומי שכר המינימום שבמודעה בהתאם לעדכונם לפי החוק מזמן לזמן ולא יאוחר משבעה ימים ממועד העדכון כאמור.

2. הצגת המודעה בדרך נוספת

מעביד שעיקר עבודתם של עובדיו, כולם או חלקם, היא מחוץ לחצריו, ימסור את המודעה לידי עובדים אלה במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, וזאת נוסף על הצגת המודעה בדרך הקבועה בסעיף 6ב(א) לחוק.

3. הצגת המודעה בדרך חלופית

מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים במקום העבודה רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירתה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, במקום הצגתה בדרך הקבועה בסעיף 6ב(א) לחוק.

4. פטור מהצגת מודעה

מעביד המעסיק את עובדיו שלא לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, פטור מחובת הצגת המודעה.

5. תחילה

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

5. הוראת מעבר

לענין עובדים שעבדו אצל מעביד ערב תחילתן של תקנות אלה, בכל מקום בתקנות אלה יראו כאילו במקום “תחילת עבודתם אצלו” נאמר “תחילת תקנות אלה”.

תוספת (תקנה 1)

מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987 ————————————————————–

1. שכר המינימום לעובד שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה מלאה, (כנהוג במקום עבודתו, אך לא יותר מ-186 שעות בחודש):