הגשת דו”ח שנתי 2019 למס הכנסה באמצעות טופס 6111

הגשת דו”ח שנתי 2019 למס הכנסה באמצעות טופס 6111 


 מאת מערכת אתר infotax.co.il  אתר המס של ישראל 

בכל שנת מאות אלפי חייבים בדיווח מגישים למס הכנסה טופס 6111 פעולה זו נקראת  הגשת דו”ח שנתי 2019 . את הדוח למס הכנסה מגישים באמצעות טופס 6111 . אצלנו באתר המיסים של ישראל תמצאו  הסברים אודות הדוח טיפים והסברים פשוטים . אתר infotax.co.il  מגיש את עקרי ההנחיות ומאפשר לכם גישה מהירה לטפסים ויישומים נוספים של רשות המיסים בישראל.

טופס 6111 מוגש באופן מקוון החל משנת 2010 באמצעות אתר מס הכנסה והוא כולל בין היתר את ההכנסות , ההוצאות ומצורפים  אליו מאזן ודוח רווח והפסד. בטופס 6111 משובצים כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד. ראוי להדגיש כי הטופס אינו בא במקום הדוחות הכספיים הערוכים והמבוקרים על ידי מייצגים, אלא כתוספת להם והוא אינו מחליף דוח או נספח הן לגבי נישומים המדווחים על בסיס מזומן והן לגבי נישומים המדווחים על בסיס צבירה.


להורדת קובץ ההסבר למחשב לחץ על כאן –  דברי הסבר לטופס 6111 שנת מס 2018 


טופס הורדה טופס 6111 דוח שנתי 2014 6111-חדש דוח שנתי 2014 למס הכנסה 


רקע דו”ח שנתי למס הכנסה באמצעות טופס 6111 

טופס 6111 מהווה נספח לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים (דוח רווח הפסד, מאזן ודוח התאמה לצורכי מס) (להלן:“הטופס”). על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: “הפקודה”) קיימת חובת הגשת דוח שנתי בצירוף נספחיו לרשות המסים.

הדוח יפרט את ההכנסה ובהתאם לפקודה ולתקנות, יצורפו אליו מאזן ודוח רווח והפסד.

 חשוב לדעת ! 

בטופס משובצים כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד.  טופס זה יצורף כנספח לדוחות אותם מגישים למס הכנסה בעלי העסקים שיפורטו להלן. הטופס מהווה חלק מן הדוח השנתי המוגש לרשות המיסים, לכל דבר ועניין.

ראוי להדגיש כי הטופס אינו בא במקום הדוחות הכספיים הערוכים והמבוקרים על ידי מייצגים, אלא כתוספת להם והוא אינו מחליף דוח או נספח הן לגבי נישומים המדווחים על בסיס מזומן והן לגבי נישומים המדווחים על בסיס צבירה.

על פי סעיף 240ב(ג) לפקודה החל מהדוחות המוגשים לשנת מס 2010 ואילך חלה חובה להגיש את הטופס באופן מקוון. טופס “מקוון” יחשב טופס ששודר באמצעות האינטרנט או ששודר על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים.

  מי חייב בהגשת טופס 6111 למס הכנסה 

החובה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 חלה על כלל בעלי העסקים, למעט חריגים כמפורט להלן: כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, בנקים, חברות ביטוח  וחקלאים.

על פי החלטת מנהל הרשות שפורסמה, יינתן פטור מהגשת הטופס בשנת המס 2013 כדלקמן:

חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ- 300,000 ₪  כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ), התשל”ג – 1973 .

טופס מקוון יחשב כטופס ששודר באמצעות האינטרנט או בשידור על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים.

הדרישה להגשת הטופס באופן מקוון תחול על מי שחייב בהגשת הטופס ושהוא אחד מהמפורטים בפסקאות (1) עד (3):

חברה;

מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודה ;

מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות. כלומר כל מי שמנהל אחד מספרי החשבון ו/או התיעוד אשר הוא חייב לנהל לפי הוראות ניהול פנקסים וניהלם באמצעות מחשב, ייחשב כמי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לעניין הדרישה לשידור הטופס באופן מקוון.  יובהר כי גם ניהול חלקי באמצעות מחשב ייחשב כניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

 טופס 6111 קליטת הדוחות על יד מס הכנסה 

לצורך קליטה יעילה ומהירה של הנתונים בטופס, נבנתה בשע”מ מערכת ממוכנת לקליטת נתוני הטופס באופן ישיר ממשרדי המייצגים, באמצעות תוכנות להנהלת חשבונות המצויות בשימושם.

נישום המנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל עסק ועסק יגיש טופס 6111 לכול עסק ועסק בנפרד תוך ציון הענף הכלכלי המתאים.

הסבר לטופס 6111 הגשת דו”ח שנתי 2014 רשות המיסים

טופס 6111 באמצעותו מוגש לרשות המיסים דו”ח שנתי 2014 מהווה מפתח לדיווח מפורט של סעיפי הדוחות הכספיים. הטופס מורכב  משלושה חלקים עיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

הנך חייב בהגשת הטופס בנוסף לדוחות אותם הנך מגיש לרשות המסים מדי שנה.  בנוסף לשידור הטופס, עליך לצרף יחד עם הדוחות המוגשים לפקיד השומה את עמוד פלט המחשב עם הברקוד חתום על ידי הנישום והמסייע  במילוי הדוח.

יודגש כי בכל מקרה הטופס אינו מחליף כל דוח או טופס אחר אשר חלה חובה לגבי הגשתו.

להלן מבנה הטופס טופס 6111 דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה 

חלק א‘ : דוח רווח והפסד – המפרט את הסעיפים התוצאתיים של העסק בשנת המס.

חלק ב’: דוח התאמה למס – המפרט את ההתאמות הנדרשות לצורכי מס על פי פקודת מס הכנסה, על פי הוראות המעבר לגבי תום תחולתו של  חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ”ה – 1985 , על פי חוקים והוראות נוספים, והתאמות חשבונאיות הנדרשות בהתאם להוראת ביצוע 7/2010 לגבי מי שיישם תקני דיווח בינלאומיים ((IFRS. סך ההכנסה החייבת או ההפסד המדווחים בחלק זה הכוללים את ההתאמות כאמור יועברו לשדות הרלבנטיים בדוח השנתי, טופס 1301 או טופס 1214.

חלק ג’: מאזן – המפרט את הנכסים וההתחייבויות של העסק לתום שנת המס.

ניתן למצוא את הטופס ולהורידו מאתר המס של ישראל


טופס הורדה טופס 6111 דוח שנתי 2014 6111-חדש דוח שנתי 2014 למס הכנסה 


הגשה טופס 6111 דו”שנתי 2014 של נישום המדווח על בסיס מזומן

אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס מזומן ואינך עורך מאזן לתום שנת המס, עליך להגיש חלקים א’ וב’  של הטופס, דהיינו, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

הגשה של נישום המדווח על בסיס צבירה

אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס צבירה והנך עורך מאזן לתום שנת המס, עליך להגיש את הטופס  בשלמותו על כל חלקיו: חלק א’ (רווח והפסד), חלק ב’ (דוח התאמה למס), וחלק ג’ (מאזן) .

למען הסר ספק מודגש בזאת כי הטופס יוגש על פי כל הכללים החלים לגבי הגשת דוחות כספיים ושנתיים למס הכנסה, לאחר פקודות יומן מתקנות, דהיינו, דוחות כספיים חתומים על ידי המנהלים בצירוף חוות הדעת החתומה על ידי רואה החשבון מבקר הדוחות הכספיים, במקרים בהם נדרש הדבר.

הטופס מאפשר לעיתים הצגה מפורטת יותר של סעיפים, אשר אינה  משנה את התוצאות  העסקיות בהשוואה לדוח הכספי.

הדרכה למילוי הטופס 6111 דוח שנתי2014 למס הכנסה

פרטים מזהים

 

יש למלא את כל הפרטים המזהים  בכותרת הטופס לפי סדר הופעתם:

השם הרשום –  שם הגוף המדווח, יחיד או חבר בני אדם.

תיאור העיסוק המדווח – תיאור קצר ותמציתי המאפיין את עיסוק  הגוף המדווח.

מספר זהות – מספר הזהות של בעל העסק במקרה של יחיד.

מספר תיק –ביחיד, מספר התיק במס הכנסה המתנהל על שם הנישום.

בבני זוג נשואים, התיק מתנהל על שם שני בני הזוג. מספר התיק יהא מספר הזהות של אחד משני בני הזוג.

תושב חוץ ידווח לפי מספר מיוחד שנקבע לתושבי חוץ.

מספר התיק משמש לצורך זיהוי ואינו משפיע על קביעת ‘בן הזוג הרשום’ וחישוב המס. כאשר מדובר בחבר בני אדם מספר החברה יהא כפי שמופיע אצל רשם החברות.

תיק מדווח למע”מ – מספר העוסק בו מתבצע הדווח למע”מ.  במקרה של אחוד עוסקים  מספר האחוד עוסקים.

מספר תיק הניכויים – מספר תיק הניכויים של העסק בו מדווחים הניכויים מהעובדים ומנותני השירותים.

הכתובת העיקרית של העסק – במקרה שלעסק יש יותר מכתובת אחת, ציין את המקום העיקרי בו מתקיימת מרבית הפעילות או בו יושבת הנהלת העסק על פי הדיווח בדוח השנתי.

כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות – עליך לציין את הכתובת בה מוחזקת מערכת  ספרי החשבון של העסק המדווח.

סוג העסק המדווח – עליך למלא את תחום העיסוק לפי הגדרה כללית, בהתחשב בכך שאם ישנה  פעילות מעורבת כגון מפעל תעשייתי ועיסוק במסחר, יש לרשום לפי הענף המהותי בפעילות העסק המדווח. במקרה בו הדווח כולל יותר מעסק אחד, יש לסמן את אפשרות 99. אין למלא יותר מאפשרות אחת.

שיטת דיווח–  עליך  לרשום את שיטת הדיווח של העסק: בסיס מזומן או בסיס מצטבר או לפי תקנות דולריות.  במידה ודיווחת לפי התקנות הדולריות עליך לסמן אם הסכומים שנרשמו  בטופס הם בשקלים או בדולרים.

שיטת חשבונאות – עליך למלא את האופן בו מנוהלת בפועל הנהלת החשבונות של העסק המדווח: חד צידית או כפולה.

הנהלת חשבונות של העסק המדווח – הכוונה להנח”ש בלבד ללא שיווק ומלאי. עליך לבחור באחת משתי החלופות המצויות בטופס. במידה והעסק משתמש בתוכנה לניהול מערכת חשבונותיו  יש לציין בנוסף לעובדה זו אם התוכנה חייבת ברישום. במידה והתוכנה חייבת ברישום יש לרשום את מספר תעודת הרישום של התוכנה.

ניתן לבדוק את מספר תעודת הרישום של התוכנה ביישום באינטרנט  בקישור הבא:

https://www.shaam.gov.il/MMRTOCNOT


 כלכלת המשפחה ייעוץ פיננסי  |  תכנון כלכלי לפורשים 

5 סיבות טובות לתכנון פיננסי   |  בדיקת חיסכון בפוליסות  | חישוב טעויות בפנסיה

פורטל האשראי של ישראל MAX |  קרנות הפנסיה של ישראל 

 

 בטופס לשנת מס  לא חלו שינויים לעומת הטופס משנת מס 2013.

 יחד עם זאת חלו  שינויים רבים בטופס של שנת מס 2013 לעומת הטופס של שנת מס 2012. את ריכוז השינויים ניתן לראות בסוף חוברת  דברי ההסבר לשנת מס 2013.

 

הדפסת אישור ניכוי מס במקור | רשם החברות הוצאת תיק | איתור חשבון מוגבל וצ’ק חוזר | הלוואות זולות | חשבון רדום