הגשת דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה באמצעות טופס 6111

 

הגשת דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה באמצעות טופס 6111 


 מאת מערכת אתר infotax.co.il  אתר המס של ישראל 

טופס 6111 – הגשת דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה באמצעות טופס 6111 הסברים אודות הדוח טיפים והסברים פשוטים לצפייה בטופס 6111 של רשות המיסים באתר המס של ישראל . אתר infotax.co.il  מגיש את עקרי ההנחיות ומאפשר לכם גישה מהירה לטפסים ויישומים נוספים של רשות המיסים בישראל.

טופס 6111 מוגש באופן מקוון החל משנת 2010 באמצעות אתר מס הכנסה והוא כולל בין היתר את ההכנסות , ההוצאות ומצורפים  אליו מאזן ודוח רווח והפסד. בטופס 6111 משובצים כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד. ראוי להדגיש כי הטופס אינו בא במקום הדוחות הכספיים הערוכים והמבוקרים על ידי מייצגים, אלא כתוספת להם והוא אינו מחליף דוח או נספח הן לגבי נישומים המדווחים על בסיס מזומן והן לגבי נישומים המדווחים על בסיס צבירה.


להורדת קובץ ההסבר למחשב לחץ על כאן –  דברי הסבר לטופס 6111 שנת מס 2014


טופס הורדה טופס 6111 דוח שנתי 2014 6111-חדש דוח שנתי 2014 למס הכנסה 


רקע דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה באמצעות טופס 6111 

טופס 6111 מהווה נספח לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים (דוח רווח הפסד, מאזן ודוח התאמה לצורכי מס) (להלן:“הטופס”). על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: “הפקודה”) קיימת חובת הגשת דוח שנתי בצירוף נספחיו לרשות המסים.

הדוח יפרט את ההכנסה ובהתאם לפקודה ולתקנות, יצורפו אליו מאזן ודוח רווח והפסד.

 חשוב לדעת ! 

בטופס משובצים כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד.  טופס זה יצורף כנספח לדוחות אותם מגישים למס הכנסה בעלי העסקים שיפורטו להלן. הטופס מהווה חלק מן הדוח השנתי המוגש לרשות המיסים, לכל דבר ועניין.

ראוי להדגיש כי הטופס אינו בא במקום הדוחות הכספיים הערוכים והמבוקרים על ידי מייצגים, אלא כתוספת להם והוא אינו מחליף דוח או נספח הן לגבי נישומים המדווחים על בסיס מזומן והן לגבי נישומים המדווחים על בסיס צבירה.

על פי סעיף 240ב(ג) לפקודה החל מהדוחות המוגשים לשנת מס 2010 ואילך חלה חובה להגיש את הטופס באופן מקוון. טופס “מקוון” יחשב טופס ששודר באמצעות האינטרנט או ששודר על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים.

  מי חייב בהגשת טופס 6111 למס הכנסה 

החובה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 חלה על כלל בעלי העסקים, למעט חריגים כמפורט להלן: כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, בנקים, חברות ביטוח  וחקלאים.

על פי החלטת מנהל הרשות שפורסמה, יינתן פטור מהגשת הטופס בשנת המס 2013 כדלקמן:

חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ- 300,000 ₪  כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ), התשל”ג – 1973 .

 

טופס מקוון יחשב כטופס ששודר באמצעות האינטרנט או בשידור על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים.

הדרישה להגשת הטופס באופן מקוון תחול על מי שחייב בהגשת הטופס ושהוא אחד מהמפורטים בפסקאות (1) עד (3):

 1. חברה;
 2. מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודה ;
 3. מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות. כלומר כל מי שמנהל אחד מספרי החשבון ו/או התיעוד אשר הוא חייב לנהל לפי הוראות ניהול פנקסים וניהלם באמצעות מחשב, ייחשב כמי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לעניין הדרישה לשידור הטופס באופן מקוון.  יובהר כי גם ניהול חלקי באמצעות מחשב ייחשב כניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

 

 טופס 6111 קליטת הדוחות על יד מס הכנסה 

לצורך קליטה יעילה ומהירה של הנתונים בטופס, נבנתה בשע”מ מערכת ממוכנת לקליטת נתוני הטופס באופן ישיר ממשרדי המייצגים, באמצעות תוכנות להנהלת חשבונות המצויות בשימושם.

נישום המנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל עסק ועסק יגיש טופס 6111 לכול עסק ועסק בנפרד תוך ציון הענף הכלכלי המתאים.

 

הסבר לטופס 6111 הגשת דו”ח שנתי 2014 רשות המיסים

 

טופס 6111 באמצעותו מוגש לרשות המיסים דו”ח שנתי 2014 מהווה מפתח לדיווח מפורט של סעיפי הדוחות הכספיים. הטופס מורכב  משלושה חלקים עיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

הנך חייב בהגשת הטופס בנוסף לדוחות אותם הנך מגיש לרשות המסים מדי שנה.  בנוסף לשידור הטופס, עליך לצרף יחד עם הדוחות המוגשים לפקיד השומה את עמוד פלט המחשב עם הברקוד חתום על ידי הנישום והמסייע  במילוי הדוח.

יודגש כי בכל מקרה הטופס אינו מחליף כל דוח או טופס אחר אשר חלה חובה לגבי הגשתו.

 

להלן מבנה הטופס טופס 6111 דו”ח שנתי 2014 למס הכנסה 

חלק א‘ : דוח רווח והפסד – המפרט את הסעיפים התוצאתיים של העסק בשנת המס.

חלק ב’: דוח התאמה למס – המפרט את ההתאמות הנדרשות לצורכי מס על פי פקודת מס הכנסה, על פי הוראות המעבר לגבי תום תחולתו של  חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ”ה – 1985 , על פי חוקים והוראות נוספים, והתאמות חשבונאיות הנדרשות בהתאם להוראת ביצוע 7/2010 לגבי מי שיישם תקני דיווח בינלאומיים ((IFRS. סך ההכנסה החייבת או ההפסד המדווחים בחלק זה הכוללים את ההתאמות כאמור יועברו לשדות הרלבנטיים בדוח השנתי, טופס 1301 או טופס 1214.

חלק ג’: מאזן – המפרט את הנכסים וההתחייבויות של העסק לתום שנת המס.

ניתן למצוא את הטופס ולהורידו מאתר המס של ישראל


טופס הורדה טופס 6111 דוח שנתי 2014 6111-חדש דוח שנתי 2014 למס הכנסה 


הגשה טופס 6111 דו”שנתי 2014 של נישום המדווח על בסיס מזומן

 

אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס מזומן ואינך עורך מאזן לתום שנת המס, עליך להגיש חלקים א’ וב’  של הטופס, דהיינו, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

הגשה של נישום המדווח על בסיס צבירה

 

אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס צבירה והנך עורך מאזן לתום שנת המס, עליך להגיש את הטופס  בשלמותו על כל חלקיו: חלק א’ (רווח והפסד), חלק ב’ (דוח התאמה למס), וחלק ג’ (מאזן) .

 

למען הסר ספק מודגש בזאת כי הטופס יוגש על פי כל הכללים החלים לגבי הגשת דוחות כספיים ושנתיים למס הכנסה, לאחר פקודות יומן מתקנות, דהיינו, דוחות כספיים חתומים על ידי המנהלים בצירוף חוות הדעת החתומה על ידי רואה החשבון מבקר הדוחות הכספיים, במקרים בהם נדרש הדבר.

הטופס מאפשר לעיתים הצגה מפורטת יותר של סעיפים, אשר אינה  משנה את התוצאות  העסקיות בהשוואה לדוח הכספי.

הדרכה למילוי הטופס 6111 דוח שנתי2014 למס הכנסה

פרטים מזהים

 

יש למלא את כל הפרטים המזהים  בכותרת הטופס לפי סדר הופעתם:

השם הרשום –  שם הגוף המדווח, יחיד או חבר בני אדם.

תיאור העיסוק המדווח – תיאור קצר ותמציתי המאפיין את עיסוק  הגוף המדווח.

מספר זהות – מספר הזהות של בעל העסק במקרה של יחיד.

מספר תיק –ביחיד, מספר התיק במס הכנסה המתנהל על שם הנישום.

בבני זוג נשואים, התיק מתנהל על שם שני בני הזוג. מספר התיק יהא מספר הזהות של אחד משני בני הזוג.

תושב חוץ ידווח לפי מספר מיוחד שנקבע לתושבי חוץ.

מספר התיק משמש לצורך זיהוי ואינו משפיע על קביעת ‘בן הזוג הרשום’ וחישוב המס. כאשר מדובר בחבר בני אדם מספר החברה יהא כפי שמופיע אצל רשם החברות.

תיק מדווח למע”מ – מספר העוסק בו מתבצע הדווח למע”מ.  במקרה של אחוד עוסקים  מספר האחוד עוסקים.

מספר תיק הניכויים – מספר תיק הניכויים של העסק בו מדווחים הניכויים מהעובדים ומנותני השירותים.

הכתובת העיקרית של העסק – במקרה שלעסק יש יותר מכתובת אחת, ציין את המקום העיקרי בו מתקיימת מרבית הפעילות או בו יושבת הנהלת העסק על פי הדיווח בדוח השנתי.

כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות – עליך לציין את הכתובת בה מוחזקת מערכת  ספרי החשבון של העסק המדווח.

סוג העסק המדווח – עליך למלא את תחום העיסוק לפי הגדרה כללית, בהתחשב בכך שאם ישנה  פעילות מעורבת כגון מפעל תעשייתי ועיסוק במסחר, יש לרשום לפי הענף המהותי בפעילות העסק המדווח. במקרה בו הדווח כולל יותר מעסק אחד, יש לסמן את אפשרות 99. אין למלא יותר מאפשרות אחת.

שיטת דיווח–  עליך  לרשום את שיטת הדיווח של העסק: בסיס מזומן או בסיס מצטבר או לפי תקנות דולריות.  במידה ודיווחת לפי התקנות הדולריות עליך לסמן אם הסכומים שנרשמו  בטופס הם בשקלים או בדולרים.

שיטת חשבונאות – עליך למלא את האופן בו מנוהלת בפועל הנהלת החשבונות של העסק המדווח: חד צידית או כפולה.

הנהלת חשבונות של העסק המדווח – הכוונה להנח”ש בלבד ללא שיווק ומלאי. עליך לבחור באחת משתי החלופות המצויות בטופס. במידה והעסק משתמש בתוכנה לניהול מערכת חשבונותיו  יש לציין בנוסף לעובדה זו אם התוכנה חייבת ברישום. במידה והתוכנה חייבת ברישום יש לרשום את מספר תעודת הרישום של התוכנה.
ניתן לבדוק את מספר תעודת הרישום של התוכנה ביישום באינטרנט  בקישור הבא:

https://www.shaam.gov.il/MMRTOCNOT

 


 כלכלת המשפחה ייעוץ פיננסי  |  תכנון כלכלי לפורשים 

5 סיבות טובות לתכנון פיננסי   |  בדיקת חיסכון בפוליסות  | חישוב טעויות בפנסיה

פורטל האשראי של ישראל MAX |  קרנות הפנסיה של ישראל 

 


 

דו”ח זה בגין שותפות–אם דוח זה אינו בגין שותפות, סמן לא.

אם הנך שותף בשותפות עליך לסמן, כן ,  את מספר השותפים ואת חלקך ברווחי השותפות (באחוזים).

שותף בשותפות ידווח על נתוני הדוחות הכספיים של השותפות במלואם. בחלק ב של הטופס- דוח ההתאמה למס, שדה 600 מתייחס לחלקך בהכנסה החייבת או ההפסד מהשותפות.  חלקך ברווחי השותפות בשדה 600 ישתל באופן אוטומטי על ידי המחשב בהתאם לאחוזים שמולאו בחלק זה.

 

יישום תקני חשבונאות (IFRS)- במקרה בו לא יישמת את תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS), סמן “לא”. תאגיד אשר החיל על עצמו את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) נדרש לצורך קביעת הכנסתו החייבת לבצע את ההתאמות הנדרשות. במקרה זה יש לסמן “כן”, ולציין החל מאיזו שנה יושמו תקנים אלה, וכן לציין איזו חלופה יושמה בדוח ההתאמה (ראשונה, שניה, או שלישית) לפי האמור בהוראת ביצוע 7/2010 – רשות המסים בנושא : אי תחולת תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) בקביעת ההכנסה החייבת.

 

מצורפים בזאת – עליך לסמן את סוגי הדוחות המצורפים לטופס: דוח רווח והפסד, דוח התאמה למס, מאזן.

 

מספר ענף כלכלי של העסק המדווח – עליך לרשום את הענף הכלכלי של העסק. כאשר מדובר ביותר מעיסוק אחד עליך לרשום את מספר הענף הכלכלי העיקרי.

את מספר הענף ניתן למצוא במנוע חיפוש הנמצא באתר האינטרנט של רשות המיסים,  או באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכתובת: http://www.cbs.gov.il/publications/industr_class.pdf, או לפי הסיווג של הענף כפי שמופיע בתיק מס הכנסה. לנוחיות המייצגים המחוברים לשע”מ, ניתן לאתר את מספר הענף בשאילתא למילוי הטופס. לתשומת לבך, הסיווג הענפי השתנה ועל כן יש לשים לב למספר הנכון.

 

פרטי המסייע בהכנת הדוח – עליך  לרשום את שמו המלא של המסייע ואת מקצועו (כגון: רו”ח יועץ מס) וכן את מספר העוסק של המסייע.

חוות דעת המבקר – חבר בני אדם ולסמן חייב לסמן ולבחור את אחת האפשרויות הבאות:

ם  חוות דעת בנוסח אחיד (בלתי מסוייג)

ם  חוות דעת בנוסח אחיד עם הפניית תשומת לב להערת עסק חי

ם  חוות דעת בנוסח אחיד עם הפניית תשומת לב אחרת

ם  חוות דעת עם הסתייגות

ם  חוות דעת שלילית

ם  המנעות מחוות דעת

ם  אין חוות דעת

 

 

דגשים במילוי הנתונים בטופס:

 • אין לאחד סעיפים הרשומים במאזן הבוחן ולגביהם קיים פרוט בטופס: יש לרשום על פי רמת הפירוט הנדרשת בטופס.
 • במאזן ישנה כותרת נוספת המרכזת מספר קבוצות יחדיו, לדוגמא:

סה”כ “מזומנים ושווי מזומנים” (שדה   7100 ) הינו סך של  סעיפי הקבוצה  XX71 .

כמו כן קיים ריכוז של כלל הנכסים השוטפים בשדה 7000 שהינו סך סיכומי הקבוצות בשדות 7100 – 7800.

 • באופן כללי כל סעיף אשר אינו רלבנטי לעסק או אינו מהותי לגביו ייכלל במסגרת סעיף דומה או בקבוצת “אחרים”.

כמו כן בתוך כל קבוצה יש סעיף סל המוגדר “אחר” או “שונות” שבו יש להשתמש אך ורק אם אין לו סעיף ספציפי בטופס המגדיר אותו.

 

חייבת להיות התאמה בין סעיפי הדוחות הכספיים והרישום בספרים לבין הסעיפים הרשומים בטופס. אי לכך יש להתאים בין סעיפי הדוחות הכספיים כולל הביאורים או כרטיסי הנה”ח במאזן הבוחן, לבין סעיפי הדוח בטופס ולהזין את הסעיף בדוחות הכספיים ובביאורים להם בסעיף המתאים לו בטופס.

 

דוח רווחוהפסד – חלק א’ לנספח (טופס 6111 ).

 

נתוני הרווח והפסד מפורטים בשדות  6666 – 1000.  סעיפי הרווח והפסד יילקחו מדוח רווח והפסד כולל הביאורים ו/או כרטיסי מאזן הבוחן הסופי שבספרי הנישום שעליו מסתמכים הדוחות הכספיים המבוקרים. כל שנותר הוא התאמתם למבנה הנספח (טופס 6111).

להלן שינויים בטופס משנת 2013:

 • שדה הכנסות/הוצאות מצדדים קשורים בכל חלקי הטופס, פוצל לשני שדות-

o      צדדים קשורים בארץ

o      צדדים קשורים בחו”ל

 • שדה  הוצאות שכר עבודה ונילוות בכל חלקי דוח רווח והפסד פוצל לשני שדות-

o      שכר עבודה

o      נילוות לשכר עבודה

 • שדה הוצאות אחזקת רכב והובלות בכל חלקי דוח רווח והפסד פוצל לשלושה שדות-

o      אחזקת רכב והובלות (ללא דלק)

o      הוצאות דלק (לפני החזרים)

o      החזר בלו על הדלק

 

הכנסות ממכירות וממתן שירותים. הכנסות ממכירות ירשמו בניכוי הנחות.

סיכום ההכנסות של העסק המדווח ירשם בשדה  1000. הסכומים שבסעיפי הקבוצה השונים  ירשמו תמיד בסימן חיובי

החישוב: סיכום המספרים.

 

עלות המכירות ומתן השירותים וביצוע עבודות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, אולם לצורך החישוב שדה  1450(מלאי בסוף התקופה) יופחת לצורך הסיכום בשדה 1300. בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם הסימן מינוס) למעט הסכומים שירשמו בשדות 1350 , 1360      ו- 1390 אשר יכולים לקבל גם ערך שלילי.

החישוב (סיכום השדות והפחתת שדה 1450):

1306+1307+1310+1320+1330+1340+1350+1360+1371+1372+1390+1400-1450=1300 .

 

עלויות הייצור ועלויות קבלן בונה: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי. בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם הסימן מינוס), למעט הסכומים שירשמו בשדה 2090 אשר יכולים לקבל גם ערך שלילי. אולם לצורך החישוב שדה  2068 (החזר בלו על הדלק) ושדה  2095 (מלאי בסוף התקופה) יופחתו לצורך הסיכום בשדה 2000.

 

החישוב (סיכום  השדות והפחתת שדה 2068 ו- 2095 ):

+2005+2011+2012+2015+2020+2025+2030+2035+2040+2045+2050+2055+2060+2066

2000=2070+2075+2080+2085+2090-2095 +2067-2068

 

הוצאות מכירה: הסכומים ירשמו בסימן חיובי , בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם סימן מינוס), למעט שדה 3190 שיכול לקבל ערך חיובי או שלילי.  שדה 3068 (החזר בלו על הדלק) יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 3000.

החישוב: סיכום השדות והפחתת שדה 3068.

 

הוצאות הנהלה וכלליות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיפים 3610  – חובות מסופקים ואבודים ו 3690 – שונות נטו וביטול יתרות, יכולים לקבל גם ערך שלילי וירשמו בהתאם. אולם  שדה 3568 (החזר בלו על הדלק) ירשם חיובי ויופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 3500.

החישוב: סיכום השדות והפחתת שדה 3568.

 

הוצאות מימון: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיפים 5040, ו- 5090 שיכולים לקבל גם ערך שלילי.

החישוב: סיכום המספרים.

 

הכנסות מימון: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי.

החישוב: סיכום המספרים.

 

הכנסות אחרות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי.

החישוב: סיכום המספרים.

 

הוצאות אחרות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיף 5330 שיכול לקבל גם ערך שלילי.

החישוב: סיכום המספרים.

 

סה”כ רווח/והפסד: שדה 6666  – שדה זה הינו סיכום של תוצאות הפעולות לשנת המס המעיד על הרווח/הפסד החשבונאי לפני מיסים על ההכנסה ולפני רווחי/הפסדי אקוויטי  שדה זה מסכם את ההכנסות בתוספת הכנסות אחרות והכנסות מימון ובניכוי כל קבוצת ההוצאות.

החישוב :1000-1300-2000-3000-3500-5000+5100+5200-5300=6666 .

 

מסים על הכנסה: שדות 5610, 5620, ו-5630 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

החישוב: סיכום המספרים.

 

ייעוד הרווחים: שדה 5710 ימולא תמיד בסימן חיובי. אותו סכום יירשם בשדה 5700.

 

רווח/הפסד אקוויטי: שדה 5810 שדה זה יכול לקבל סימן חיובי או שלילי לפי העניין. אותו סכום עם אותו סימון יירשם בשדה 5800 .

 

 

דו”ח התאמה למס – חלק ב’ לנספח (טופס 6111 ).

 

בדוח התאמה למס  השדות הם בני 3 ספרות וזאת על מנת להבדילו מהדוחות הכספיים החשבונאיים, מאזן ודו”ח רווח והפסד.

 

הסכום שבשדה 100 בדוח ההתאמה למס יכול לקבל ערך חיובי או שלילי ויהיה שווה לסכום שבשדה 6666.

 

חברה אשר יישמה את תקן חשבונאות 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (IFRS) תפעל בהתאם להוראת ביצוע 7/2010  – רשות המסים. על החברה לנטרל את השלכות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) לצורך קביעת ההכנסה החייבת באחת משלוש החלופות הבאות:

 • חלופה ראשונה – הסכום בקוד 100 לפי תקני חשבונאות ישראליים ולכן אין השלכות על דוח ההתאמה.
 • חלופה שנייה – הסכום בקוד 100 הוא רווח לפני מס לפי תקני דיווח בינלאומיים (IFRS). הסכום בשדה 103 הוא התאמות חשבונאיות לתקינה הישראלית (ללא תקן 29). שדה 104, רווח/הפסד חשבונאי לפי תקני דווח ישראליים (ללא תקן 29), הוא הסיכום של שדה 100 ו- שדה 103. שדות 103 – 104 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

 

 • חלופה שלישית – הסכום בקוד 100 הוא רווח לפני מס לפי תקני דיווח בינלאומיים (IFRS). הסכום בשדה 383 הוא התאמות חשבונאיות לתקינה הישראלית (ללא תקן 29) המשפיעות על ההכנסה החייבת ואשר לא מצאו ביטויין בהתאמות הנדרשות לפי דיני המס. השדה האמור (383)  יכול לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

 

הקבוצה השנייה (שדות 110 – 360) הינה דו”ח התאמה לצרכי מס, דו”ח שנועד להתאים את הרווח או ההפסד החשבונאי לרווח או ההפסד לצרכי מס וזאת עקב ההתייחסות השונה לסעיפים מסוימים על ידי פקודת מס הכנסה. שדה 370 הינו סך התאמות לפי דיני המס.

 

התאמות נדרשות לצורכי מס (הוסף/הפחת).

טווח הקבוצה 110-360 .

שדות 110, 120, 130, 190, 200  ו- 310 יקבלו תמיד ערך חיובי בלבד.

שדות 135, 140, 150, 160, 170, 180, 300, 320, 330, 350, 360 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

להלן חישוב הסכום שיופיע בשדה 370 .

110+120-130-135+140+150+160-170-180+190-200-300+310-320+330+350+360=370

במידה ונערכו התאמות חשבונאיות למי שיישם את חלופה 2 בהוראת הביצוע 7/2010 יש להתחיל משדה 104 במקום שדה 100.

במידה ונערכו התאמות חשבונאיות למי שיישם את חלופה 3 בהוראת הביצוע 7/2010 יש להוסיף את הסכום הרשום בשדה 383 לחישוב הסכום בשדה 400 .

להלן חישוב הסכום שיופיע בשדה 400 .

 • לכלל העסקים שלא יישמו תקני חשבונאות  ( IFRS ) או אלה שיישמו ובחרו בחלופה ראשונה בהוראת הביצוע 7/2010 –     400=100+370
 • למי שיישם חלופה 2 מה”ב 7/2010 –   400=104+370
 • למי שיישם חלופה 3 מה”ב 7/2010 –  400=100+370+383

יישום הוראות המעברלגבי תום תחולתו של חוק מס  הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ”ה – 1985 והוראות חוק אחרים.

 

בקבוצה זו שדות 430 ו-480  ירשמו כמספרים חיוביים ופעולת החשבון תהיה הפחתת הסכומים הרשומים בשדות אלה. שדה  490 יכול לקבל ערך חיובי או שלילי.

 

להלן חישוב הסכום שיופיע בשדה 500.

 

400-430-480+490=500 .

 

לתשומת לב: התוצאה בשדה 500 עוברת לדו”ח למס הכנסה לטופס 1301 או 1214 לפי העניין.

 

נתונים נוספים.

לסעיפים בקבוצה זו יוכנסו נתוני עזר נוספים לגבי סוגי הכנסות ונתונים נוספים אשר מועברים לטופס 1301 או- 1214 .

 

חלקי בשותפות.

שותף בשותפות ימלא את נתוני רווח/הפסד ומאזן השותפות במלואן ונדרש למלא חלק זה בדוח ההתאמה.

שדה 600 הינו חלקו של השותף ברווחי השותפות הרשום בשדה 500.

חלקי בשותפות X 500 = 600. התוצאה בשדה 600 עוברת לדו”ח למס הכנסה לטופס 1301 או 1214 לפי העניין .

אין צורך לרשום את אחוז חלקך בשותפות המועבר באופן אוטומטי בהתאם לאחוזים שנרשמו בעמוד הראשון בפרטים המזהים. שדה 600 יוכל למלא רק מי שהוא שותף בשותפות כאמור לעיל.

שדה  600 יכול לקבל ערך חיובי או שלילי.

המאזן: נכסים – חלק ג’ לנספח (טופס 6111 ).

 

השנה פוצל שדה צדדים קשורים בכל חלקי הטופס לשני שדות:

 • צדדים קשורים בארץ
 • צדדים קשורים בחו”ל

 

מזומנים ושווי מזומנים: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

ניירות ערך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

לקוחות: הסכומים ירשמו בסימן חיובי. אולם  שדה 7380 (הפרשה לחובות מסופקים) יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 7300.

החישוב:7310+7320+7330+7350+7360-7380+7390=7300.

 

חייבים ויתרות חובה: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

מסים נדחים לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

הלוואות לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

מלאי: הסכומים ירשמו בסימן חיובי. הסכום שירשם בשדה 7800 יהיה שווה לסכום שירשם בשדה 1450 + שדה 2095.

החישוב : סיכום המספרים.

 

סה”כ רכוש שוטף: שדה 7000 יחושב כדלקמן :

7100+7200+7300+7400+7600+7700+7800=7000 .

 

 

 

 

 

 

רכוש קבוע: הסכומים ירשמו בסימן חיובי, מלבד שדה 8105 שיכול לקבל ערך חיובי או שלילי. אולם שדות  8110 – פחת שנצבר בניינים, 8120- פחת שנצבר שיפורים במושכר, 8130- פחת שנצבר מכונות וציוד, 8140 – פחת שנצבר כלי רכב, 8150- פחת שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים, 8160- פחת שנצבר רהיטים ואביזרים, 8180 – הפרשה לירידת ערך ו-8190 – פחת שנצבר רכוש קבוע   אחר,  יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 8000 .

 

החישוב:

8010+8020+8025+8030+8040+8050+8060+8080+8090+8095+8100+8105=8000

8110-8120-8130-8140-8150-8160+8170-8180-8190-

 

נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה: הסכום ירשם בסימן חיובי.

 

הוצאות מראש לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

השקעות בחברות מוחזקות כלולות ומאוחדות:

הסכומים ירשמו בסימן חיובי למעט שדה 8315 (השקעות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני ),  היכול לקבל גם ערך שלילי .

החישוב : סיכום המספרים.

 

השקעות בחברות אחרות כולל ני”ע סחירים מוחזקים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

מסים נדחים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

הוצאות   נדחות  ורכוש   אחר: הסכומים  ירשמו  בסימן  חיובי.

החישוב: סיכום המספרים.

 

סה”כ נכסים  יחושב כדלקמן:

7000+8000+8200+8300+8400+8500+8600+8700=8888.

על הסכום שבשדה 8888  להיות שווה לסכום שבשדה 9999 .

המאזן: התחייבויות – חלק ג’ לנספח (טופס 6111 ).

 

בנקים והלוואות לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

ספקים ונותני שירותים: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

זכאים ויתרות זכות: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

עתודה למיסים נדחים לזמן קצר: הכוונה כמו :בגין עובדים, חופשה והבראה. הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

סה”כ התחייבויות שוטפות: יחושב כדלקמן:

9100+9200+9400+9500=9000 .

 

התחייבויות לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב: סיכום המספרים.

 

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד:

הסכומים ירשמו בסימן חיובי. שדה 9720 (יעודה לפיצויים) יירשם כמספר חיובי אולם לצורך הסיכום של הקבוצה, יש להפחיתו.

סך כל ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד – מעביד יחושב כדלקמן :

9710-9720+9790=9700.

 

עתודה למיסים נדחים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 

הון עצמי: הסכומים ירשמו בסימן חיובי  למעט שדות 9930 – קרנות הון ו- 9980 – רווח (הפסד) שנצבר  אשר יכול לקבל  גם ערך שלילי (מינוס).

החישוב: סיכום המספרים והפחתת הסכום הרשום בשדה 9960 – רכישה עצמית של ניירות ערך הוניים.

9900=9910+9920+9930+9940+9950-9960+9980

סך הכול התחייבויות והון  יחושב כדלקמן:

9000+9600+9700+9800+9900=9999 .

על הסכום שבשדה 9999 להיות שווה לסכום  שבקוד 8888 .

ריכוז הבהרות לגבי הטופס.

א. דו”ח רווח והפסד.

שדות שירשמו  כמספר חיובי אולם לצורך סיכום נתייחס אליהם כסימן שלילי (פעולת חשבון של הפחתה):

1450-מלאי בסוף התקופה של עלות המכירות ומתן השירותים וביצוע עבודות.

2095- מלאי בסוף תקופה של עלויות ייצור ועלויות קבלן בונה.

2068- החזר בלו על דלק  של עלויות ייצור ועלויות קבלן בונה.

3068- החזר בלו על הדלק של הוצאות מכירה.

3568- החזר בלו על הדלק של הוצאות הנהלה וכלליות.

 

שדות היכולים לקבל ערך חיובי או שלילי, לפי העניין:

1350-הפרשי שער בגין קניות במטבע חוץ.

1360-הוצאות הפרשה לאחראיות.

1390- עלויות אחרות בעלות המכירות ומתן שירותים.

2090- עלויות ייצור אחרות.

3190- שונות נטו בהוצאות מכירה.

3610-חובות מסופקים ואבודים.

3690- שונות נטו וביטול יתרות בהוצאות הנהלה וכלליות.

5040- בגין ספקים וזכאים בהוצאות מימון.

5090- אחרות בהוצאות מימון.

5330- הפרשה לירידת ערך.

 

ב. דו”ח התאמה למס.

 

שדות היכולים לקבל ערך חיובי או שלילי, לפי העניין.

100-רווח/הפסד לפני מסים לפי דו”ח רווח והפסד.

103- סך התאמות חשבונאיות בעקבות השלכות IFRS (חלופה 2).

104- רווח/הפסד חשבונאי לפי תקני דווח ישראליים (ללא תקן 29)  (חלופה 2).

135- הכנסה/הוצאה משערוך נכסים/התחייבויות פיננסיות.

140-ירידה/עליה בהפרשה לחובות מסופקים.

150-ירידה/עליה בהפרשה לחופשת הבראה.

160-ירידה/עליה בעתודה נטו לפיצויים.

170-רווח/הפסד הון ממימוש רכוש קבוע.

180-הפסדים/רווחים שנצברו על ניירות ערך סחירים.

300-חלק ברווחי/הפסדי עסקה משותפת בספרים.

320- הפחתה/הוספה להכנסה החייבת עקב הפרשים בין רווח/הפסד חשבונאי לרווח לפי סעיף 18(ד) לפקודה בניכוי בשנת המס.

330- הפחתה/הוספה להכנסה החייבת בגין רווח/הפסד חשבונאי לרווח לפי סעיף 8(א) לפקודה.

350-חלק ברווחי/הפסדי שותפות לצרכי מס.

360- השפעת הדיווח לפי התקנות הדולריות.

383-סך התאמות חשבונאיות בעקבות השלכות IFRS (חלופה 3).

490-הכנסה חייבת/הפסד חברה מאוחדת לפי חוק עידוד תעשיה מסים.

 

נתונים נוספים – שדות 520, 530 ו- 540 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי, לפי העניין.

השדות האחרים בחלק זה יקבלו ערך חיובי בלבד.

 

ג. מאזן.

 

שדות שירשמו  כמספר חיובי אולם לצורך סיכום נתייחס אליהם כסימן שלילי (פעולת חשבון של הפחתה).

7380- הפרשה לחובות מסופקים.

8110- פחת שנצבר בניינים.

8120-פחת שנצבר שיפורים במושכר.

8130-פחת שנצבר מכונות וציוד.

8140-פחת שנצבר כלי רכב.

8150-פחת שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים.

8160-פחת שנצבר רהיטים ואביזרים.

8180-הפרשה לירידת ערך.

8190-פחת שנצבר רכוש קבוע אחר.

9720-ייעודה לפיצויים.

9960- רכישה עצמית של ניירות ערך הוניים.

שדות היכולים לקבל ערך חיובי או שלילי, לפי העניין.

8105- היוון עלויות אשראי

8315-השקעה המוצגת לפי שיטת השווי המאזני.

9930- קרנות הון

9980-רווח/הפסד שנצבר.

 

נקודות נוספות.

 

שדה 6666 = שדה 100 .

שדה 1450 + שדה 2095= שדה 7800 .

שדה 8888 = שדה 9999.

שדה 500 (600 לגבי שותף) הוא השדה המועבר לטופס 1301 או 1214.

 

 

 

לתשומת לבך, בטופס המקוון במחשב ניתן באמצעות לחיצה על דרך חישוב/סימון לקבל פרוט של ערך השדה ופעולת החשבון.

 

בטופס לשנת מס 2014 לא חלו שינויים לעומת הטופס משנת מס 2013.

 

יחד עם זאת חלו  שינויים רבים בטופס של שנת מס 2013 לעומת הטופס של שנת מס 2012. את ריכוז השינויים ניתן לראות בסוף חוברת  דברי ההסבר לשנת מס 2013.

 

 

הדפסת אישור ניכוי מס במקור | רשם החברות הוצאת תיק | איתור חשבון מוגבל וצ’ק חוזר | הלוואות זולות | חשבון רדום