הצהרת עוסק פטור 2020 עד מתי אפשר להגיש?

הצהרת עוסק פטור 2020 עד מתי אפשר להגיש?

רשויות המס במדינת ישראל הודיעו כי עקב המצב והסגר השלישי נדחה המועד האחרון להגשת הצהרת עוסק פטור 2020 מבלי שיוטל קנס על העוסקים. כל המידע על עסק פטור באתר המיסים של ישראל חדשות מס הכנסה. 

לא יוטלו קנסות על עוסקים פטורים אשר יגישו למע”מ את ההצהרה השנתית לשנת 2020 לא יאוחר מיום 28.2.21

במענה לפניות ובמטרה להקל על ציבור העוסקים הפטורים החליטה הנהלת רשות המסים כי לא יוטלו קנסות על עוסקים פטורים אשר יגישו את ההצהרה השנתית למע”מ לשנת 2020 לא יאוחר מיום 28.2.21.

נציין כי לצורך בדיקת הזכאות לקבלת “המענק הנוסף עבור פגיעה מתמשכת” שיפתח להגשה במהלך פברואר יש צורך בהגשת הדו”ח.

תקרת עוסק פטור לשנים 2020 ושנת המס 2021 

לשנת המס 2021 מחזור עסקאות נמוך מ-100,491 שקל בשנה זו. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *