העברה ללא תמורה במקרקעין תקנות המס החדשות סעיף 62

העברה ללא תמורה במקרקעין תקנות המס החדשות סעיף 62

תחום מיסוי מקרקעין ברשות המיסים הוציא לאחרונה החלטת מיסוי בנושא העברה ללא תמורה במקרקעין תקנות המס החדשות סעיף 62. האם תשלמו יותר מס על דירה כשהדירה נרכשה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה – החלטת מיסוי בהסכם.

העברה ללא תמורה במקרקעין תקנות המס החדשות סעיף 62

העברה ללא תמורה במקרקעין תקנות המס החדשות סעיף 62

מיסוי מקרקעין ומס רכישה דירה אחת מס גדול 

לא לחינם מיסוי מקרקעין וחישוב מס רכישה נחשבים לתחומם מורכב ובעייתי הנתון בלא מעט סיטואציות לפרשנות. האפשרות לפרשנות מובילה לא פעם לצורך בהכרעה עקרונית של רשות המיסים. במקרים קיצוניים להחלטת בית משפט במקרה של לקונה בתקנות מיסוי מקרקעין ומס רכישה.

עוד באתר המיסים – בירור מצב שומה במיסוי מקרקעין באתר

תחולת סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין כשהדירה נרכשה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה

קראו את החלטת מיסוי בהסכם שפרסמה רשות המיסים את המשמעות על תשלומי מיסים על דירות לרכישה.

1 .העובדות
1.1 א’ להלן: “המוכרת”  הינה הבעלים של דירת מגורים להלן: “הדירה המועברת”.
2.1 הדירה המועברת נרכשה על ידי המוכרת בכספים שקיבלה המוכרת במתנה מאמה.
3.1 המוכרת מבקשת להעביר הדירה במתנה לאחותה, בפטור לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה, התשכ”ג- 1963 להלן: “החוק”.

2 .פרטי הבקשה בנושא העברה ללא תמורה 

מבוקש לאשר כי הפטור הקבוע בסעיף 62 לחוק בהעברה בין אחים יחול גם כאשר הדירה המועברת נרכשה במלואה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה.

3 .החלטת המיסוי ותנאיה

1.3 סעיף 62 לחוק קובע כי מכירת זכות במקרקעין מיחיד לקרובו כהגדרתו בחוק תהיה פטורה ממס שבח.
2.3 הסעיף תוקן במסגרת תיקון 76 לחוק שתחולתו לעניין זה הינה מיום 2013.8.1  ולאחר התיקון, זכות במקרקעין המועברת בין אחים ללא תמורה תהיה פטורה ממס שבח וזאת רק אם הזכות התקבלה אצל האח המעביר במתנה או  בירושה מהורי האחים או מהורי הוריהם.

3.3 ככל ויוכח כי כל הכספים אשר שימשו לרכישת הדירה המועברת. או מרביתם המוחלט של הכספים 95% לפחות מהכספים מקורם במתנה, וכן כי הדירה מועברת בין האחים במתנה וללא תמורה, יראו בדירה כאילו זו נתקבלה ב’מתנה בעין’ וניתן יהא ליישם בעניין זה את הוראות סעיף 62 לחוק על הדירה המועברת.

4.3 נטל ההוכחה כי הדירה המועברת נרכשה מכספים שנתקבלו במתנה מהורים או מהורי הורים מוטל על המבקש.
5.3 על מכירה כאמור יחולו ההוראות בעניין ‘תקופת הצינון’ במכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 49ו(א) לחוק ויתר הוראות 49ו לחוק, בהתאמה.
6.3 במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים