הטבות מס פינוי בינוי מיסוי מקרקעין

הטבות מס פינוי בינוי מיסוי מקרקעין

אתר המיסים של ישראל מסביר לכם על הטבות מס פינוי בינוי מיסוי מקרקעין . תחום מיסים על דירות מגורים, נדלן ועסקאות למכירת דירות הן מורכבות. כעת פרסמה רשות המיסים תזכורת לשורת הקלות עבור הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי ובינוי

חוזר מיסוי מקרקעין 2021 – 1 בנושא: הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי ובינוי

הפטור ממס בעסקאות פינוי ובינוי בהתאם לפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין מנגנון ההתקשרות הבסיסי של דיירים – בעלי הזכויות במקרקעין במתחם פינוי ובינוי – ויזם. בעסקאות פינוי ובינוי מושתת על מעין ‘עסקת חליפין’, דהיינו, הדייר מוכר ליזם את יחידתו שבמתחם וזכויות הבנייה הצמודות לה ובתמורה מקבל מהיזם נכס חלופי בנוי אחר.

פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע , בין היתר, פטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין. כאשר הכנס או הדירה המצויה במתחם מאת הדיירים ליזם וזאת ככל והדיירים יקבלו דירת מגורים חלופית )להלן:
“הדירה החלופית”, דירה חלופית ותמורה כספית נוספת או יחידה אחרת בהתאם לסעיף 49כז לחוק, אשר עומדת באחת מתקרות הפטור שיפורטו להלן )תקרא להלן: “תקרת הפטור” לפי הגבוהה:

150% משווי יחידת המגורים הנמכרת, בניכוי שוויין של זכויות לבנייה נוספת ביחידת המגורים הנמכרת, כמשמעותן בסעיף 49א ב 1לחוק ;
שווי דירת מגורים, כהגדרתה בסעיף 9(ג), באותו מתחם, ששטחה 120 מ”ר

שווי דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק, באותו מתחם, ששטחה 150% משטחה של יחידת המגורים הנמכרת, ולא יותר מ- 200 מ”ר חריגה מתקרות הפטור האמורות תקים חבות במס שבח בגין כל התמורה מעל התקרה
תיקון 94 לחוק – כללי 6 במסגרת תיקון 67 לחוק מיסוי מקרקעין

שווי דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק, באותו מתחם, ששטחה 150% משטחה של יחידת המגורים הנמכרת, ולא יותר מ- 200 מ

הערה חשובה לפני מימוש הקלות המס – חריגה מתקרות הפטור האמורות תקים חבות במס שבח בגין כל התמורה מעל התקרה כאמור 

תיקון 94 לחוק – כללי מיסי נדלן פינוי בינוי

6 במסגרת תיקון 67 לחוק מיסוי מקרקעין. הורחב הפטור הקיים בחוק כך שיחול גם במקרה שבו המוכר רוכש בכספי התמורה ששולמו חלף מתן דירת מגורים חלופית זכות למגורים בבית אבות, בתוך שנה לפני או אחרי המכירה, ובלבד שמלאו למוכר או לבן זוגו 60 שנים או שאחד. מהם זקוק לשירותי סיעוד. הוראות התיקון נקבעו בסעיף 49כב)א1 )לחוק .

הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי ובינוי

הכתבה אינה מחליפה שירות מקצועי או שומת מס מקרקעין

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *