הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

מודעות גוגל

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

הורים יקרים,
ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מ- 1.1.1., נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים עובדים
ולהם ילדים קטנים1 ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאה בגידול הילדים1
ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים, בין היתר, באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה
של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 1.2 ש”ח לחודש ) נכון לינואר 12.1(
א. נקודות זיכוי בגין פעוט
לראשונה, מוענקות נקודות זיכוי, בין היתר, גם לאבות לילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס
)להלן- פעוטות(1

נקודות הזיכוי יינתנו לכל האבות לילדים )למעט אלה הזכאים לנקודות זיכוי בשל העובדה שהם חיים בנפרד
והילדים בחזקתם שאז תהיה זכאית האם( וכן לכל הורה שבן זוגו נפטר או שילדו רשום במרשם האוכלוסין
בלא פרטי ההורה השני1

נקודות הזיכוי יינתנו באופן הבא:
 נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים1
 שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה1
ב. נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5
בנוסף, החל מה-1.112.1. גם אמהות ייהנו מנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו
ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים )זאת, מעבר לנקודות הזיכוי הרגילות להן הן זכאיות בגין כל ילד(1

מהטבה זו ייהנה גם הורה )גבר/ אשה( החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו1
את ההקלות בנקודות הזיכוי ניתן לקבל על ידי פנייה
למעסיק וכן גם באמצעות פנייה לפקיד השומה שבאזור מגוריכם.

נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי
מצב משפחתי נקודות זיכוי
רווק
נשוי ללא ילדים
אלמן/גרוש ללא ילדים
. 1112
רווקה
נשואה ללא ילדים
אלמנה/גרושה ללא ילדים
1 11.2
נשוי שלאשתו )יחיד מוטב( אין הכנסה ואין ילדים
נער בגיל ..-1.
אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש )למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו(
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד )שאיננו פעוט( שאינו בחזקתו
אשה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד
5 5112
גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו
אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו
נערה בגיל ..-1.
אשה נשואה ולה ילד בגיל 1 עד ..
1 51.2
אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה )למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו(
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 1 עד .., בחזקתו
גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 1 עד .., בחזקתו
אשה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה
2 1112
אשה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 2
גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו
1 11.2
אשה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 1 או 2, בחזקתו
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה
ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו
אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 2 בחזקתו
. 2112
אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל, 1 או 2, בחזקתה
אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 2 בחזקתה
אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת
הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה
2 21.2
גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל 5 בחזקתו 9 1112
אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל 5 בחזקתה 2 11.2.
גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו 112. ..
אשה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה 1 .1.2.
יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 2(9( לפקודה
הורה יחיד: שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי הבן זוג השני
פעוט: ילד שטרם מלאו לו 1 שנים בשנת המס
יילוד: ילד בשנת הלידה
בוגר: ילד בשנה בה מלאו לו 2.

מענק עבודה
בתשלום “מענק העבודה ” בגין שנת 12.5 שישולם לזכאים מתוקף חוק “מס הכנסה שלילי” החל מיום
1.112.1. , יינתן מענק מוגדל בשיעור של %22. לאחד מאלה:
 עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר
 עובד שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו1
פרטים נוספים בדבר הזכאות ל”מענק עבודה ” ניתן ברר במוקד הטלפוני: * מסים, 1921*

דברי ההסבר המובאים כאן הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק
בהוצאת החטיבה לשומה וביקורת
והיחידה לדוברות והסברה, רשות המסים בישראל

Recent Posts


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743