החזרי מס הכנסה לגמלאים

החזרי מס הכנסה לגמלאים 

הקלות במס הכנסה לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות 

רקע כללי לקבלת החזרי מס הכנסה לגמלאים 
2 המס המוטל על הכנסות מפיקדונות ותוכניות חיסכון 
3 הקלות ממס לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות 
4 אופן קבלת ההקלות במס 
1. רקע חוקי לקבלת החזרי מס  הכנסה לגמלאים 
ככלל, עד ליום 21.13.13 חל פטור ממס על מרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון בישראל.  
בתחילת 2012, הופחתו שיעורי המס על הכנסות מעבודה בד בבד עם הטלת מס על הכנסות מחוץ לארץ ומשוק ההון .
החל מתחילת שנת 2012 אוחדו מרבית שיעורי המס בשוק ההון, ובמקביל הופחתו פעם נוספת שיעורי המס על הכנסות מעבודה . 
שינויים אלה מקדמים את החברה הישראלית צעד נוסף לקראת היותה חברה שוויונית,  הוגנת וצודקת יותר. סקירה זו מפרטת את אופן הטלת המס על ההון, ואת ההקלות, הניתנות לכם ציבור הגמלאים ובעלי ההכנסות הנמוכות. נציין כי גמלאים לעניין זה הם 
מי שהגיעו לגיל פרישת חובה או לגיל פרישה, כפי שיפורט בסעיף 2.1 להלן. 
3. המס המוטל על הכנסות מפיקדונות ותוכניות חיסכון 
הכנסות ריבית ורווחים הנובעים מתוכניות חיסכון ופיקדונות, חייבים במס בשיעור של 
%31% , 11, ו- %31 כאשר שיעור המס נקבע בהתאם לסוג התוכנית: צמודה למדד 
)אינפלציה או שער מטבע(, או לא צמודה למדד, כפי שיפורט בהמשך. יובהר כי המס חל 
רק על התשואה )הרווח( של תוכניות החיסכון והפיקדונות ולא על הקרן. 
3.1 שיעורי המס החלים על הכנסות מריבית והפרשי הצמדה 
החל מיום 1 בינואר 3113 , שיעור המס החל על רבית מפיקדונות ותוכניות חיסכון, הינו 
כדלקמן: 
לגבי פיקדונות ותוכניות חיסכון הצמודים למדד/מט”ח – הריבית בגינם תחויב .במס בשיעור מוגבל של31% , והפרשי ההצמדה/שער יהיו פטורים ממס. לגבי פיקדונות ותוכניות חיסכון שאינם צמודים – הריבית בגינם, תחויב במס בשיעור מוגבל של %11 )לרבות הפרשי הצמדה שאינם פטורים.
האמור לעיל יחול רק על הכנסות שנתקבלו בידי יחיד שאינו מבקש לנכות הוצאות מימון ובלבד שהריבית מתקבלת על ידו שלא במסגרת פעילות עסקית. 
רצ”ב להלן פירוט ודוגמאות לגבי הטלת המס על הכנסות מפיקדונות ותוכניות חיסכון 
הצמודים למדד ושאינם צמודים למדד:  פיקדונות צמודי מדד – תוכניות חיסכון או פיקדונות ייחשבו כ”צמודים למדד”,
רק אם הם צמודים במלואם לשיעור עליית המדד או למלוא שיעור השינוי בשער המטבע. תוכניות חיסכון או פיקדונות מסוג זה יחויבו במס בשיעור של %25 רק על ההכנסה מריבית. הפרשי ההצמדה והשינויים בשערי החליפין יהיו פטורים ממס. 
דוגמא: הפקדת 111,111 ש”ח בתוכנית חיסכון לשנתיים, הצמודה למדד, 
בתוספת %31 ריבית לשנתיים. שיעור עליית המדד בשנתיים הללו היה %13. 
הואיל והפקדת את כספך בתוכנית חיסכון צמודה למדד, הרי ששיעור עליית 
המדד פטור ממס, ואילו על ההכנסה מריבית יוטל מס בשיעור %31. החישוב 
יבוצע כדלקמן: 
סכום עליית המדד והפרשי ההצמדה 111,111*13% = 13,111 
 111,111*31% = 31,111 מריבית ההכנסה סכום
סכום הרווח )ריבית והפרשי הצמדה( 23,111 
סכום המס )
המס חל על הריבית בלבד(31,111*31% = 1,111 
סה”כ רווח על התכנית לאחר ניכוי המס 23,111 – 0111 = 30,111 
o פיקדונות שאינם צמודי מדד – תוכניות חיסכון או פיקדונות יחשבו כ”אינם 
צמודים למדד”, רק אם אינם צמודים למלוא שיעור עליית המדד, או צמודים 
בחלקם לשיעור עליית המדד. בתוכניות חיסכון או פיקדונות מסוג זה יוטל מס 
בשיעור %11 על ההכנסה מריבית. 
דוגמא: הפקדת 11,111 ש”ח בפיקדון שקלי )לא צמוד( לשנה, הנושא ריבית של 
%10 לשנה. שיעור עליית המדד בשנתיים הללו היה %1. הואיל והפיקדון אינו 
צמוד למדד, ההכנסה מריבית בפיקדון זה חייבת במס בשיעור של %11, ללא 
התחשבות במדד. החישוב יבוצע כדלקמן: 
 11,111*10% = 0,111 מהפיקדון מריבית ההכנסות
 ——————————————————
סכום המס )המס חל על הריבית בלבד( 111 ,0*11% = 1,211 
 ——————————————————
סה”כ רווח על התכנית לאחר ניכוי המס 0,111 – 1,211 = 0,211 
3.3 פיקדונות ותוכניות חיסכון תיקרות 
עד ליום 21.13.3113 חל פטור ממס על רבית בגין פיקדונות ותוכניות חסכון בבנק 
בישראל. החל מיום 1.1.3112 הוטל מס על ההכנסות מכל המכשירים הפיננסיים כולל 
פיקדונות ותוכניות חסכון, בשיעור של %11 על פיקדונות ותוכניות חיסכון שאינם 
צמודים למדד ובשיעור של %11 על פיקדונות ותוכניות חיסכון הצמודים למדד או שער 


החזרי מס על הפסדים בבורסה ותוכניות חיסכון