דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2020

 נפתחה המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2020

אירוע השיא של שנת המס הקודמת נפתחה השבוע בשעה שרשות המיסים פתחה את המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2020. בימים אלו יחלו המייצגים ברשות המיסים לשדר את הדוח השנתי של חברות בע”מ. 

בהודעה של רשות המיסים, באמצעות סמנכ”לית בכירה שומה וביקורת, נאמר היום- הריני לעדכן, כי המערכת למייצגים המחוברים לשע”מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של חברות לשנת המס 2020 ,נפתחו לשידור.

שידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2020

שידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס 2020

הדרכה ותמיכה טלפונית בשידור דוח שנתי 2020 

ביישום של רשות המיסים קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו”ח, לרבות כל אחד מהשדות. הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית “עזרה”. תמיכה טלפונית למייצגים הנתקלים בבעיות טכניות בעת שידור הדוחות, תינתן על ידי מרכז המידע והשירותים המקוונים של רשות המסים בטלפונים: 02-5656400 או כוכבית 4954.

עוד באתר טופס דוח שנתי 2020 

מודעות גוגלהחלטות מיסוי חשובות רשות המיסים 

בתוך כך ראוי להזכיר החלטות מס חשובות של העת האחרונה. חלקן תקפות לדוח השנתי לשנת המס 2021 וחלקן גם לגבי דוח שנתי לשנת המס 2020. 

חוזר מס הכנסה מספר 1/2021 – רשות המסים בנושא: תשלום לחברת אם בגין הענקת מכשיריה ההוניים לעובדי החברה הבת (הסכמי recharge) אגב עסקה בין-לאומית

על מנת שתשלום לחברה המקצה ייחשב כשיפוי בגין הוצאות שכר העבודה בהן נשאה החברה המקצה בעבור החברה המעבידה ולא כדיבידנד, הרי שעליו להיות עד גובה הוצאות השכר שנרשמו בדוחותיה הכספיים של החברה המעבידה בגין הענקת המכשירים ההוניים, סופי ולא מותנה עוד בעבודה ומוסכם מראש. אשר על כן, עליו לקיים את כל התנאים הבאים: 
התשלום לחברה המקצה יהיה רק בגין המכשירים ההוניים שהבשילו
תשלום לחברה המקצה בגין כל מכשיר הוני שהבשיל הינו לפי השווי שנקבע לו ברישום
ההוצאה בדוחות הכספיים, לפי כללי חשבונאות מקובלים : התשלום לחברה המקצה הינו מכוח הסכם recharge בין החברה המקצה לחברה, המעבידה אשר נחתם טרם הענקת המכשירים ההוניים.
כל ההוצאה בגין הענקת המכשיר ההוני נכללה כהוצאה/עלות ביישום הוראות סעיף 85א לפקודה, בהתאם להלכת קונטיר
כל תשלום לחברה המקצה שאינו עומד בתנאים האמורים בסעיף 3.2 לעיל, מהווה תשלום 5 דיבידנד , זאת גם אם שולם לחברה בקבוצה שאינה חברת האם הישירה או העקיפה של החברה המעבידה .

הוצאות מוכרות על אתרי אינטרנט של חברות החלטות רשות המיסים מידע למייצגים 

אחד החוזרים החשובים של רשות המיסים בשנה הקודמת עוסק בהוצאות וסיווג אתרי אינטרנט עסקיים וטיפול בהיבטי הוצאות מוכרות במס הכנסה. באופן אישי, לאחר קריאה מעמיקה, מדובר באחד ממערכי ההסבר הממצים והטובים ביותר שנכתבו בעברית עבור בעלי עסקים. המלצתי לעיין במדריך טרם יציאה לדרך והשקעה באתר אינטרנט של העסק. 

המדריך שכל בעל עסק חייב לקרוא –  הוצאות מוכרות אתר אינטרנט רשות המיסים 2021

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *