דוחות לשנת המס 2019 הארכת תוקף ייצוג

דוחות לשנת המס 2019 הארכת תוקף ייצוג

במסגרת המאמצים של רשות המיסים להקל על ציבור הנישומים פרסמה רשות המיסים הודעה מיוחדת בנושא הסדר הארכות למייצגים על מנת לאפשר ביתר נוחות הגשת דוחות לשנת המס 2019.

החוזר מפרט את מועדי הארכות למייצגים לשנת המס 2019 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד שגובשו עם נציגי הלשכות המקצועיות, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס בישראל . באותה נשימה מוזכר בחוזר , לתשומת לב המייצגים  , כי בשלב זה, יש להגיש את הדוח החתום על ידי הנישום על כל נספחיו וצרופותיו למשרד השומה כפי שנעשה עד כה. רק דוח שהוגש במשרד השומה נמדד במסגרת הסדר הארכות.

מכסות הגשה דוחות מס לשנת 2019

מכסות ההגשה כוללות את הדוחות הבאים : לגבי נישומים החייבים בהגשת דוח מקוון – דוחות ששודרו באמצעות האינטרנט או באמצעות מחשב שע”מ והוגשו למשרד. לגבי נישומים שאינם חייבים בדוח מקוון – דוחות שהוגשו באופן ידני.
מדידת הדוחות תבוצע על כלל דוחות הלקוחות, להם נקלט ייפויי כוח במרשם המייצגים כמייצג ראשי בלבד במועד, ואשר הוגשו למשרדי השומה כאמור לעיל. כמו כן, כמידי שנה, תפורסם הוראת ביצוע מפורטת בנושא הסדר האורכות למייצגים לשנת 2019 .

 להורדת החוזר המלא הסדר הארכות למייצגים מס הכנסה דוחות 2019

2020 שנת מס מאתגרת למייצגים

המשבר הכלכלי בישראל ובעולם מזמן למייצגים במס הכנסה שנה מאתגרת לכל הדעות. מצד אחד טיפול בעסקים קורסים ומספר גדול של עסקים שנסגרים , על המאמצים לחזור לשגרה ומענקים לעצמאים ומענק בעלי שליטה , לצד עמידה בתקנות מס הכנסה בשגרה על רקע מצוקת המזומנים והאשראי של העסקים.

בהמשך לתקנות התו הסגול בנודע לשעות קבלה בסניפי פקיד שומה ומס הכנסה, הרחיבה רשות המיסים את השירותים הדיגיטליים באתר אישי מס הכנסה המאפשר הגשת תביעות מענקים, לרבות מענק בעלי שליטה ,  ללא צורך בפגישה עם פקיד שומה.

ירידה בהכנסות העצמאים 2020

מחקר של בנק ישראל בצע סימולציה על ירידת ההכנסות במשפחה בה לפחות אחד המפרנסים הוא עצמאי. הירידה בתעסוקה בולטת בהם אחד המפרנסים הוא עצמאי מלא ללא הכנסה כשכיר. כל זאת על מענקים פעימה ראשונה ושנייה. לפי המחקר במשק בית עם רמת הכנסה נמוכה בו שני מפרנסים ההסתברות להיוותר ללא מועסקים עמדה על 19 אחוזים כאשר המפרנסים הם עצמאים, 15 אחוזים אם אחד המפרנסים הוא עצמאי ו-12 אחוזים אם שני המפרנסים הם שכירים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *