גילוי מרצון של הון שחור

מודעות גוגל

גילוי מרצון של הון שחור 


גילוי מרצון של הון שחור  | כחלק מהמלחמה בהון השחור מאפשר רשות המסיים לבעלי הון שחור לבצע תהליך הנקרא גילוי מרצון של הון שחור. בתהליך זה מעודדת רשות המיסים את האזרחים והעסקים במדינה , כאלו שעברו על חוקי מס הכנסה ,  לחזור בהם מהדוחות שנתנו בעת צבירת ההון השחור ותקן לדיווחי אמת תוך התחייבות של רשות המיסים  שלא יינקטו הליכים פליליים 


 


1. הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב.

2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על-ידי
רשות המסים.בסעיף זה “חקירה ובדיקה” – לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות
שבשליטתם.

3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון,
לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף.

4. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן
זוגו או חברות בשליטתם על-ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי
מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.

5. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור
לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות
שבשליטתם ותיקי שותף, במקומות הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי
התקשורת; בכתבי בי דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים
אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו”ל.
.6א. במקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן )כגון מחלה
קשה(, רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע
כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו- 4
לעיל.

ב. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, כאשר המידע, החקירה, או
הבדיקה כאמור בסעיפים 2-4 לעיל, מתייחסים לחברה אחת מני חברות רבות שבשליטת המבקש וכאשר לא קיים קשר, במישרין או בעקיפין, ביןהמידע, הבדיקה, החקירה לבין הבקשה, רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה
או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו-4 לעיל.

ג. דרך‏פעולה

7. בקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ”ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים
בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה )להלן: “הגורם המוסמך”(.
במקרה והוגשה בקשה לגורם אחר ברשות המסים יעביר אותו הגורם את
הבקשה לגורם המוסמך לאלתר.

8. הגילוי יהיה כן ויכלול את כל המידע הרלבנטי לבקשה, ובין היתר, שמות
המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה
שהושמטה ואומדן המס לתשלום. לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים.

9. לבקשה יצורף טופס חתום על-ידי המבקש בנוסח המפורט בנספח‏ב’ לנוהל.

11. כל בקשה תיחתם על-ידי המבקש. אם המבקש מיוצג יצורף גם יפוי כוח.

11. מצא הגורם המוסמך שאין לאשר את הבקשה, יודיע על כך למבקש.

12. מצא הגורם המוסמך שהבקשה עומדת בתנאי הנוהל, יודיע למבקש שבקשתו
מאושרת בכפוף לתשלום המס על-פי קביעת הגורם האזרחי. לאחר אישור
הבקשה יפנה הגורם המוסמך את הבקשה לגורם האזרחי הרלבנטי )פקיד
השומה, ממונה תחנת מע”מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה( שיקבע
את סכום המס לתשלום.

13. המבקש ישלם את המס במועד שייקבע על-ידי הגורם האזרחי.
תשלום המס בסעיף זה – תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על-פי
קביעת הגורם האזרחי ובמועד שייקבע על-ידו.

14. המבקש ישתף פעולה באופן כן ומלא עם כל גורם רלבנטי ברשות המסים בכל
עניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון.

15. שולם המס על-פי קביעת הגורם האזרחי במועד שנקבע לא יינקט כנגד המבקש
הליך פלילי בעניין הבקשה לגילוי מרצון שאושרה כאמור בסעיף 12 לעיל. 

ד. סייגים ‏לחסינות ‏מפני‏ הליך‏ פלילי

16. אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק
בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה.

17. הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.18. הנוהל לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס משמעותי בפועל לגבי שנות המס הרלבנטיות לבקשה. על אף זאת, הנוהל יחול גם אם המס אינו משמעותי, כאשר מדובר בכספי ירושה שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם היא אי
דיווח החל משנת 2113, או במקרים דומים לאלה.

19. החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון.

21. החסינות על-פי נוהל זה תחול רק על העבירות על פי חוקי המס המפורטים
בנספח‏א’ לנוהל.

21. הגילוי מרצון על-פי נוהל זה לא יחול על עבירות המוגדרות כעבירות מינהליות
עפ”י חוק העבירות המנהליות תשמ”ו- 1985.

22. הופרו סעיפים 8 ,1 או 14 לנוהל – לא תינתן למבקש חסינות מההליך הפלילי
ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש בבקשה כראיה בכל הליך
פלילי ואזרחי.

23. לא אושרה הבקשה על-ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש
במידע שבבקשה גם לא בהליך האזרחי.

24. נוהל זה מחליף כל נוהל או הוראות ביצוע קודמות בעניין גילוי מרצון.

25. תחילה ותחולה: נוהל זה יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.2116.
הבקשות לגילוי מרצון תוגשנה באמצעות דוא”ל giluymerazon@taxes.gov.il לסמנכ”ל
חקירות ומודיעין.
רשות‏ המסים‏ בישראל נספח‏א’‏– עבירות ‏על-פי‏ חוקי‏ המס‏ המפורטים‏ להלן:
1. פקודת מס הכנסה )נוסח חדש (,התשכ”א – 1961.
2. חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ”ג – 1963.
3. חוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975.
4. חוק מס קנייה )טובין ושירותים(, תשי”ב – 1952.
5. פקודת המכס )נוסח חדש(.
6. חוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף(, התש”ט – 1949.
7. כל הוראה לעניין מס בחוק או על-פיו, המתייחסת לאחד או יותר מן החיקוקים המנויים
בפסקאות 1 עד 6 לעיל.נספח ב’
1 טופס‏הצהרה‏לבקשה‏לגילוי‏מרצון
שם המבקש/ת:
מס’ זהות / ח.פ.
פירוט העובדות נשוא הבקשה _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Recent Posts


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743