בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות סעיף 10 לפקודת מס הכנסה

מודעות גוגל

בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות סעיף 10 לפקודת מס הכנסה

בעמוד זה מוצג מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות סעיף 10 לפקודת מס הכנסה פטור והקלות במיסוי מקרקעין ( סעיף 16 ד )  לחוק מיסוי מקרקעין 

בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות סעיף 10 לפקודת מס הכנסה

לפניך מערכת כללים והתחייבויות וכן קריטריונים לצורך הגשת בקשה להכרה כמוסד ציבורי

לענין תרומות, סעיף 01 לפקודת מס הכנסה, ופטור והקלות במיסוי מקרקעין, סעיף 16)ד( לחוק

מיסוי מקרקעין.

  • הבקשה תוגש על טופס 4204 אליה יצורפו המסמכים הבאים:
  • פרטים על פעילות המוסד.
  • מסמכי התאגדות
  • רשימת המייסדים ונושאי התפקידים
  • דו”חות כספיים.
  • כתב התחייבות ונספחיו ובו שורה של ההתחייבויות שעל המוסד המבקש לעמוד בהם.
  • רישום במס הכנסה
  • רישום במע”מ.
  • אישור ניהול תקין מרשם העמותות או רשם ההקדשות.

כיצד למנוע עיכוב לאישור בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות סעיף 10 לפקודת מס הכנסה

כדי למנוע עיכובים בטיפול בבקשה, הינך מתבקש למלא את כל ההתחייבויות ולהמציא את כל

הרשימות והפירוטים. (ראה נספח א’ ) מס הכנסה הצהיר מספר פעמים כי ידון  בבקשות שלא ימלאו אחר כל הדרישות.

המסמכים והפרוטים יומצאו למחלקת מוסדות ציבור ומלכ”רים נציבות מס הכנסה

Recent Posts